De groep BNP Paribas hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze Verklaring is bedoeld om u gedetailleerde informatie te verschaffen over de manier waarop BNP Paribas nv, als verantwoordelijke voor de verwerking, en meer bepaald de functie ‘Economische studies’ (‘wij’) uw persoonsgegevens beschermt.

Via EcoBlog (https://ecoblog.bnpparibas.com/) zijn wij verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens die we in het kader van onze activiteiten gebruiken. Het doel van deze Verklaring is u te informeren over de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, waarom wij die gegevens gebruiken, met wie we ze delen, hoelang we ze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE?

Wij verzamelen en gebruiken alleen de persoonsgegevens die wij in het kader van onze activiteiten nodig hebben, met name om u producten of diensten op uw maat en van hoge kwaliteit voor te stellen.

Wij kunnen verschillende categorieën van persoonsgegevens over u verzamelen, namelijk:

– identificatiegegevens (bv. naam, IP-adres);
– contactgegevens (bv. e-mailadres);
– gegevens over uw digitale activiteiten (bv. IP-adres, surfgedrag, geolocatie).

We zullen u nooit vragen om ons gegevens te bezorgen over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of uw seksuele geaardheid, behalve als dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wij maken gebruik van gegevens over u die u ons rechtstreeks hebt bezorgd.

2. WAAROM EN OP WELKE RECHTSGRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen om u een geoptimaliseerde navigatie op onze Website te bieden, wat strookt met ons belang om de beste gebruikerservaring te bieden.

In de andere gevallen vragen wij uw toestemming.

3. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEGEVENS?

Wij doen een beroep op onderaannemers maar delen uw gegevens niet mee aan andere derden.

4. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

De doorgifte van uw gegevens buiten de EER vindt plaats op basis van een beslissing van de Europese Commissie, wanneer zij heeft erkend dat het land waaraan uw gegevens worden doorgegeven een beschermingsniveau biedt dat vergelijkbaar is met het niveau binnen de EER.

Bij doorgifte van uw gegevens naar een land dat de Europese Commissie niet heeft erkend als een land met een passend niveau van gegevensbescherming, zullen wij een van de volgende waarborgen bieden om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd:

– standaard contractuele bepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie;
– bindende bedrijfsvoorschriften.

Om kennis te nemen van de waarborgen in verband met de bescherming van uw gegevens of om te weten waar u die kunt terugvinden, kunt u een schriftelijk verzoek tot ons richten zoals beschreven bij punt 8 hierna.

5. HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om aan de toepasselijke regelgeving te voldoen of voor een bepaalde termijn wanneer dat operationeel vereist is.

Bij de Economische Studies worden uw persoonsgegevens niet bewaard na de datum van stopzetting van uw abonnement.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

Volgens de toepasselijke wetgeving in uw situatie hebt u de volgende rechten:

– Recht op inzage: u kunt informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van die persoonsgegevens krijgen.
– Recht op rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen dat die gegevens worden aangepast.
– Recht op wissing: u kunt vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist, voor zover de regelgeving dat toelaat.
– Recht op beperking van de verwerking: u kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
– Recht om uw toestemming in te trekken: als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken.
– Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: wanneer dat recht van toepassing is, kunt u de aan ons meegedeelde persoonsgegevens opvragen, of voor zover technisch mogelijk, laten overdragen aan een derde partij.

Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketing- of profileringsdoeleinden, als die profilering te maken heeft met direct marketing.

Als u bovenstaande rechten wilt uitoefenen, stuurt u een brief of e-mail naar het volgende adres: group.rightmanagementeconomicresearch@bnpparibas.com.

We verzoeken u om een scan/kopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat wij u kunnen identificeren.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving hebt u naast de bovenstaande rechten, ook het recht om klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

7. HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING?

Aangezien de technologie voortdurend in ontwikkeling is, werken wij deze Verklaring regelmatig bij.

U kunt op elk moment de recentste versie ervan bekijken op onze Website. Ingrijpende wijzigingen delen we u mee via onze Website of onze gebruikelijke communicatiekanalen.

8. HOE KUNT U MET ONS CONTACT OPNEMEN?

Voor al uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer: paris.dpo.fct.donnees.personnelles@bnpparibas.com

De DPO zal uw vraag behandelen.

Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid.