Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene voorwaarden’) beschrijven de voorwaarden voor de toegang, het gebruik en de werking van Ecoblog (Website https://ecoblog.bnpparibas.com/) voor iedere gebruiker die er toegang tot heeft (hierna de ‘Gebruiker’), met uitsluiting van alle andere voorwaarden, behalve de voorwaarden die specifiek in deze Algemene voorwaarden zijn vermeld.
De Website bevat de analyses en commentaren van William De Vijlder, directeur Economische Research van de groep BNP Paribas, over de economische en financiële actualiteit.

Bij wijziging van de Algemene voorwaarden vermeldt BNP Paribas nv op de Website de datum van bijwerking van de Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1 TOEGANG / BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

De Gebruiker erkent dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om zich toegang te verschaffen tot de Website en deze te gebruiken. Er wordt aan herinnerd dat het geheim van de briefwisseling op het internet niet gewaarborgd is en dat de Gebruiker alle passende maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en technische omgeving te beschermen (met name uw computers, software, netwerkapparatuur en alle hardware die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of de informatie).

Zo wijst BNP Paribas nv elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van de documenten of informatie op de Website. De Gebruikers worden er bovendien aan herinnerd dat het een strafrechtelijk misdrijf is om zich op bedrieglijke wijze toegang te verschaffen tot of verbonden te blijven met een IT-systeem, de werking van een dergelijk systeem te schaden of te verstoren, of op bedrieglijke wijze informatie in een IT-systeem in te voeren of te wijzigen.

BNP Paribas nv zal zich inspannen om een redelijk niveau van werking en beschikbaarheid van de Website te handhaven. BNP Paribas nv behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Website en het gebruik ervan door de Gebruiker te beperken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of wijzigingen aan te brengen. BNP Paribas nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking van de toegang als gevolg van die onderhouds- of updateactiviteiten.

BNP Paribas nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht functioneren van het netwerk of de servers of voor elk ander incident buiten zijn redelijke controle dat de toegang tot de Website zou verhinderen of bemoeilijken.

BNP Paribas nv is niet aansprakelijk voor disfuncties die toe te schrijven zijn aan internetproviders of content die door derden wordt gehost in het kader van de terbeschikkingstelling van de Website.

ARTIKEL 2 INTELLECTUELE EIGENDOM

De merken van BNP Paribas nv, de logo’s, de grafische vormgeving, de foto’s, de animatie, de video’s, de scripts en de teksten op de Website en de structuur zelf zijn eigendom van BNP Paribas nv of worden in licentie gegeven door derden. Deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en de andere intellectuele eigendomsrechten of aanverwante rechten in het bezit van BNP Paribas nv of zijn licentieverleners en mag niet worden gereproduceerd, gebruikt of voorgesteld zonder de uitdrukkelijke toestemming van BNP Paribas nv of zijn licentieverleners, op straffe van gerechtelijke vervolging.

De Gebruiker mag de inhoud van de Website of een van de elementen ervan niet wijzigen, kopiëren, reproduceren, downloaden, verspreiden, doorgeven, gebruiken voor commerciële doeleinden en/of op welke manier ook verdelen zonder telkens de schriftelijke en voorafgaande toestemming van BNP Paribas nv te vragen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Website op geen enkele manier schade toe te brengen en daar ook geen pogingen toe te ondernemen, om geen software of enige vorm van computerprogramma te gebruiken met als doel toegang te krijgen tot beschermde inhoud of deze beschikbaar te maken, de Website onbeschikbaar te maken, de Website of een deel ervan te ontmantelen of te decompileren, of reverse engineering toe te passen, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke reglementering.

ARTIKEL 3 HYPERLINKS EN INHOUD VAN DERDEN

De hyperlinks op de Website kunnen verwijzen naar websites van derden die niet door BNP Paribas nv zijn uitgegeven. Ze worden enkel verstrekt om het gebruik van de op het internet beschikbare middelen te vergemakkelijken. Als de Gebruiker deze links gebruikt, verlaat hij de Website en aanvaardt hij dat hij de websites van derden bezoekt op eigen risico of in voorkomend geval overeenkomstig de voorwaarden die erop van toepassing zijn.

BNP Paribas nv kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor die hyperlinks.

ARTIKEL 4 PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

4.1. Persoonsgegevens

Om de Website goed te laten werken, kan BNP Paribas nv persoonsgegevens over de Gebruiker verzamelen en als dusdanig gegevens verwerken waarvoor BNP Paribas nv verantwoordelijk is (klik voor meer informatie op de Privacyverklaring van BNP Paribas nv die beschikbaar is op : https://ecoblog.bnpparibas.com/nl/gegevensbescherming/).

4.2. Cookies

Tijdens de navigatie op de Website kunnen cookies worden geplaatst op de uitrusting van de Gebruiker, onder voorbehoud van de keuzes die de Gebruiker heeft gemaakt en die hij op elk moment kan wijzigen.

Voor meer informatie over de cookies en de impact ervan nodigt BNP Paribas nv de Gebruiker uit om zijn cookiebeleid te raadplegen dat beschikbaar is op: https://ecoblog.bnpparibas.com/nl/cookiebeleid/.

ARTIKEL 5 TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast overeenkomstig het Franse recht.

Bij gebrek aan minnelijke schikking zal elk geschil uitdrukkelijk voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken.