William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

De risico's van een tijdelijke maar hoge inflatie

Lees meer
Illustration Edito 21.36

Markttiming, nulondergrens en kwantitatieve versoepeling

Succesvolle markttiming tussen aandelen en cash vereist een hoog vaardigheidsniveau. Zeer lage officiële rentetarieven vormen, via hun impact op marktrentes, een belemmering om aan markttiming te doen omdat ze het break-evenvaardigheidsniveau verhogen. Hetzelfde geldt voor kwantitatieve versoepeling. Deze overwegingen zijn belangrijk met het oog op financiële stabiliteit. De toenemende terughoudendheid van beleggers om aan markttiming te doen, zal wellicht leiden tot minder volatiliteit in de aandelenmarkten en een stijging van de aandelenwaarderingen. Het eerste zorgt voor een vals veiligheidsgevoel terwijl het tweede de gevoeligheid voor negatief nieuws vergroot en zo de risicograad verhoogt.

Lees meer
 
Edito 21.35

Slechte inflatie vertroebelt vooruitzichten

Wanneer de toename van de inflatie tijdens een groeiperiode door de vraagzijde wordt gedreven, wordt inflatie als goed beschouwd. Maar inflatie kan ook slecht zijn. In dat geval zijn hogere prijzen niet het gevolg van bijvoorbeeld hogere lonen door een krappe arbeidsmarkt. Slechte inflatie geeft veeleer schokken in de aanbodzijde weer. Dit is, tot op zekere hoogte, de situatie die zich nu voordoet in de eurozone en andere economieën door de recente enorme stijging van de olie- en gasprijzen. Slechte inflatie weegt op het reële beschikbare inkomen van gezinnen en dus op hun uitgaven. De impact zal naar verwachting groter zijn voor gezinnen aan de ondergrens van de inkomensverdeling, aangezien een groter deel van hun uitgaven naar brandstof en meer bepaald verwarming gaat en zij ook een lagere spaarquote hebben.

Lees meer
 
Banque centrale européenne

Eurozone: opwaartse risico’s voor inflatie

Hoewel de hoge druk op de productieprijzen in de eurozone onlangs was afgenomen, verhoogt die nu de bezorgdheid van analisten dat de inflatie langer hoog zal blijven. Het ziet er bovendien naar uit dat ook de ECB steeds sterker die mening toegedaan is. Dat is belangrijk om te weten in de aanloop naar de vergadering van haar raad van bestuur in december. Of de knelpunten in het aanbod en de stijgende inputprijzen een langer aanhoudend effect op de inflatie zullen hebben, hangt af van hoe dit overwaait naar de rest van de economie. De kans dat dit gebeurt is groter bij een combinatie van een sterke vraag, lage voorraadniveaus en lange levertijden. Dat zien we vandaag bijvoorbeeld al bij de productie van duurzame consumptiegoederen, halffabricaten en investeringsgoederen. Misschien zit er op korte termijn toch een verrassende stijging aan te komen.

Lees meer
 
bce

ECB: accommodatie zonder einde in zicht

De nieuwe macro-economische projecties van de ECB brengen spaarders de ontnuchterende boodschap dat de beleidsrente nog lang op het huidige niveau zal blijven. Het is duidelijk dat onder de huidige omstandigheden niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden van de onlangs bijgestelde forward guidance voor de rentestand. Op basis van de meest recente ECB-projecties blijft dat zo tot in 2023, zelfs in een gunstiger scenario. De langzame stijging van de onderliggende inflatie zal waarschijnlijk als onvoldoende worden beschouwd. Spaarders kunnen alleen maar hopen dat de interactie tussen groei en inflatie zal evolueren of dat de projecties van de ECB te voorzichtig blijken te zijn.

Lees meer
 
FED

Fed past forward guidance aan, doet de ECB hetzelfde?

In de beginfase van QE zijn in de perceptie van de financiële markten de forward guidance van centrale banken over activa-aankopen en over beleidsrente nauw verbonden. Hierdoor versterken beide instrumenten elkaar. In een latere fase kan de bezorgdheid toenemen dat signalen ook in de andere richting werken. Activa-aankopen terugschroeven kan als een signaal worden geïnterpreteerd dat er een renteverhoging volgt zodra de nettoaankopen achter de rug zijn. In de VS is Jerome Powell zeer duidelijk geweest dat tapering geen verandering in de vooruitzichten voor de federal funds rate zou betekenen. In de eurozone zijn beide soorten guidance expliciet met elkaar verbonden. Met het oog op de impact op de renteverwachtingen kan dit het terugschroeven van activa-aankopen bemoeilijken. In het kader van de beslissing over het PEPP kan het de moeite zijn om het verband tussen de guidance over het APP en die over rentetarieven te herbekijken.

Lees meer
 
FED

De zichtbare en verborgen kosten van het gebrek aan begrotingsruimte van landen

De sterke stijging van de schuldenlast van de overheidssector door de COVID-19-pandemie was een onvermijdelijk gevolg van de automatische stabilisatoren, gezien de functie van deze laatste. Ze was ook wenselijk en zelfs noodzakelijk gelet op de cruciale rol van de beslissingen die de landen hadden genomen om de economische spelers te ondersteunen en de vraag te herstellen. Door deze stijging rijst wel de vraag welke weg het begrotingsbeleid in de toekomst moet volgen.

Lees meer
 
Dollar engrenage

Amerikaanse inflatie: het ongemak neemt toe

De jaarlijkse inflatie in de VS klom in juni tot 5,3%. De aandrijvers zijn nog steeds zeer geconcentreerd, maar er heerst bezorgdheid dat er steeds meer factoren zullen spelen. We zien hier en daar meer signalen opduiken dat bedrijven af te rekenen krijgen met een toenemende druk op de prijzen. Ook de in de ISM-enquête gerapporteerde prijsdruk bevestigt de trend. Historisch gezien is die sterk gecorreleerd met de inflatie van de productie- en consumentenprijzen, maar de overdracht hangt af van factoren als prijsvorming, concurrentiepositie, knelpunten op de arbeidsmarkt, enz. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de Federal Reserve en de financiële markten, aangezien de Fed ervan overtuigd is dat de inflatiestijging van tijdelijke aard is. De obligatiemarkt volgt die visie, maar gaandeweg zal diens gevoeligheid voor onverwachte inflatiestijgingen sterker worden dan normaal.

Lees meer
 
FED

Amerikaanse staatsobligaties: koper, wees voorzichtig

Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties is sinds de piek eind maart aanzienlijk gedaald en dat wekt verwondering, gezien de groeiramingen en de recente inflatiegegevens. Dit suggereert dat de beleggers, net als de Fed, verwachten dat de inflatie gaat dalen. Het weerspiegelt ook de afzwakking van de economische cijfers in de jongste weken, wat impliceert dat de markt meer focust op de verandering van het groeipercentage dan op het niveau ervan. De gevoeligheid van het rendement op obligaties voor economische gegevens evolueert in golven. Zoals uit het verleden is gebleken, kan er worden verwacht dat een minder accommoderend monetair VS-beleid die gevoeligheid kan doen stijgen, aangezien deze cijfers al dan niet verwachtingen scheppen van een verdere verstrakking. Voor we dat stadium bereiken, kunnen we in de loop van 2022 al een verhoogde gevoeligheid verwachten, omdat het zeer waarschijnlijk is dat de inflatie boven de doelstelling van het FOMC zal blijven.

Lees meer
 
BCE

De strategische evaluatie van de ECB: “we hebben u gehoord en we hebben geluisterd”

De uitkomst van de strategische evaluatie van de ECB toont aan dat de Raad van Bestuur aandachtig heeft geluisterd naar wat zijn publiek te zeggen had. De inflatiedoelstelling is nu echt symmetrisch en countert de perceptie dat de vorige doelstelling asymmetrisch was. Drie andere koerswijzigingen weerspiegelen punten die veel aandacht kregen tijdens de door het Eurosysteem georganiseerde outreachevenementen. Bij de beoordeling van de inflatie zal rekening worden gehouden met de kosten van door de eigenaar bewoonde woningen. De communicatie over het beleid zal worden opgesteld voor een breder publiek en er is besloten om een ambitieus klimaatgerelateerd actieplan in te voeren. Nu is het weer terug naar het harde werk om de inflatie tot twee procent proberen te verhogen.

Lees meer
 
Economic Growth

Eurozone: werkloosheid, consumentenvertrouwen en gezinsuitgaven

De arbeidsmarkt zal een cruciale rol spelen in het herstel vanwege haar invloed op het inkomen en de uitgaven van de huishoudens. Er zijn redenen om hoopvol te zijn, want recente bedrijfsenquêtes tonen toenemende aanwervingsintenties, terwijl de werkloosheidsverwachtingen bij de huishoudens onder het niveau van vóór de pandemie zijn gedoken. De intentie van de huishoudens om de komende 12 maanden grote aankopen te doen is al toegenomen en die trend zal waarschijnlijk aanhouden dankzij de verbeterde financiële situatie en afgenomen inkomensonzekerheid.

Lees meer
 
Stagflation

Het (ongefundeerde) stagflatieverhaal van 2021

De sterke groei van het bbp in de VS en de eurozone in het tweede en derde kwartaal zou gevolgd moeten worden door een geleidelijke vertraging. Door het  ‘acquis de croissance’ dat het vierde kwartaal ingaat, zou de waargenomen vertraging ten opzichte van het derde kwartaal veel groter kunnen zijn dan wat uit de huidige prognoses blijkt. In de VS zal het enige tijd duren voordat de huidige hoge inflatie afneemt. In combinatie met de vertragende groei zou dit het stagflatieverhaal kunnen aanwakkeren. Een dergelijke voorstelling van het economisch klimaat lijkt echter ongegrond, gezien het feit dat de inflatie in de eerste helft van volgend jaar verder zou moeten dalen en dat de Amerikaanse economie boven haar potentieel zou moeten blijven groeien.  

Lees meer
 
FOMC

De Federal Reserve versterkt haar geloofwaardigheid

Steeds meer leden van het Federal Open Market Committee (FOMC) voorspellen een tariefstijging in 2022 en Jerome Powell maakte tijdens zijn persconferentie duidelijk dat tapering mogelijk is wanneer de omstandigheden dat rechtvaardigen. Niettemin werd tienjarig staatspapier (na een eerste stijging) onder het niveau van voor de vergadering van het FOMC verhandeld. Ook de break-even inflatie daalde. De obligatiebeleggers lijken de mening van de Fed te delen dat de huidige inflatiestijging een voorbijgaand fenomeen is. Dat verklaart ook de daling van de goudprijs. De negatieve reactie van de aandelenmarkten weerspiegelt een stijging van de vereiste risicopremie en toont een zekere ongerustheid over de impact van een minder accomoderend monetair beleid op de groeivooruitzichten.

Lees meer
 
Engrenages/inflation

Inflatie voor langere tijd hoger? De wisselwerking tussen productiviteit, winstmarges en prijszettingsvermogen

Een complexe wisselwerking tussen de arbeidskosten per eenheid, winstmarges en het prijszettingsvermogen zal bepalen of de huidige stijging van de inflatie langer zal duren. Traditioneel dalen in de vroege fase van een herstel de arbeidskosten per eenheid op de rug van de toegenomen productiviteit. Dat zou de impact van hogere inputprijzen op de winstmarges moeten opvangen. Vervolgens zouden de arbeidskosten per eenheid stijgen, maar dat betekent niet dat de marges moeten dalen. Gezien de kracht van de groeiversnelling, het feit dat er vaak geen alternatieven bestaan om aan de sterke vraag te voldoen en dat marktaandeel nastreven geen zin heeft als het aanbod tekortschiet, lijken alle factoren aanwezig voor een vrij significante doorrekening van hogere inputprijzen in de afzetprijzen van de producenten.

Lees meer
 
BCE /EBC

ECB onder druk

Afgaand op de recente gegevens kan het acroniem PEPP dat vorig jaar werd geïntroduceerd toen de ECB haar Pandemic Emergency Purchase Program lanceerde, ook worden gezien als een verwijzing naar de uitzonderlijke prijsdruk van de pandemie.  Er wordt halsreikend uitgekeken naar de volgende bijeenkomst van de raad van bestuur van de ECB en de nieuwe door haar medewerkers samengestelde projecties. Of het PEPP na maart 2022 zal worden verlengd, hangt uiteindelijk af van de inflatiegegevens. Het ziet ernaar uit dat de ECB haar besluit zal uitstellen tot na de zomer om een beter beeld van de inflatievooruitzichten te krijgen.

Lees meer
 

Inflatieprognoses centrale banken: “Vertrouw ons, wij weten beter”

Een sterk geloof in de kwaliteit van de economische prognoses van de centrale banken verbetert de monetaire transmissie en daarmee de doeltreffendheid van het monetaire beleid. In de huidige context van toenemende inflatiedruk zou de overtuiging van de marktdeelnemers dat de centrale banken over betere voorspellingsvaardigheden beschikken de stijging van de inflatieverwachtingen moeten beperken. Onderzoek doet twijfels rijzen of een dergelijk geloof gerechtvaardigd is. Hoewel de voorspellingen van de Fed-medewerkers doorgaans minder prognosefouten bevatten dan die van de particuliere sector, is het verschil sinds de jaren 1990 kleiner geworden. In de eurozone waren de prognosefouten voor de inflatie van de door medewerkers van het Eurosysteem / de ECB samengestelde ramingen gelijk aan die van de Survey of Professional Forecasters.

Lees meer
 
Inflation

Ongemakkelijke inflatie

Ondanks de vrees voor een te hoge inflatie op lange termijn, blijft het basisscenario dat van een tempo van prijsstijgingen dat, na het bereiken van een piek, geleidelijk zou moeten vertragen tot zijn opwaarts georiënteerde bodemtrend. De markten zouden zich echter kunnen blijven richten op een alternatief scenario: het langdurig overschrijden van de inflatiedoelstelling met, afhankelijk van de economische cijfers en de relevante verklaringen van de centrale banken, de daaraan gekoppelde volatiliteit. Centrale bankiers zullen de beleggers er dus van moeten overtuigen dat zij een beter inzicht hebben in de inflatoire dynamiek dan de markt.

Lees meer
 
Illustration Blog 21.20

Knelpunten in het aanbod en inflatievooruitzichten

In landen waar de beperkingen op de mobiliteit worden opgeheven, zien we een sterke stijging van de vraag. Het aanbod hinkt achterop en het zal een tijdje duren voor er weer een evenwicht is tussen beide, vooral wanneer de waardeketens lang en complex zijn. De afgelopen maanden kampten bedrijven ook met langere leveringstermijnen en stijgende productiekosten. Maar als we kijken naar de historische cijfers in de VS en de eurozone zal de impact op de inflatie naar verwachting maar tijdelijk en beperkt zijn. Niettemin is de break-eveninflatie in de obligatiemarkten de voorbije maanden behoorlijk toegenomen, wat de bezorgdheid van de beleggers over het risico van een al te sterke inflatie weerspiegelt. Als de druk aan de aanbodzijde de komende maanden afneemt, zou ook de break-eveninflatie moeten afnemen.

Lees meer
 
Télétravail

Serendipiteit kwijt? Thuiswerken en innovatie

Van thuiswerken wordt verwacht dat het een positieve impact heeft op het niveau van de productiviteit, maar zal het ook een invloed hebben op het groeipercentage ervan? Het antwoord hangt in aanzienlijke mate af van wat er gebeurt op het vlak van innovatie. Interactie tussen mensen is essentieel voor het genereren van ideeën en het uitwisselen van informatie. Formele interactie kan heel gemakkelijk worden georganiseerd via een waaier aan softwaretoepassingen, maar informele interactie is een veel grotere uitdaging. Om ervoor te zorgen dat de serendipiteit binnen en tussen teams niet verloren gaat, gezien het belang ervan voor een cultuur van innovatie, is een combinatie van thuiswerken en on-site werken aanbevolen.

Lees meer
 
Inflation

VS: welke inzichten uit de ‘grote inflatie’ van de jaren 1970?

De ‘grote inflatie’ van de jaren 1970 had veel oorzaken. De beleidsdoelstelling van volledige werkgelegenheid had al tot een hoge inflatie geleid aan het eind van de jaren 1960. Twee olieschokken en de verzwakkende dollar zorgden voor extra stijgingen. De belangrijkste factor was het monetaire beleid dat niet aan de omstandigheden was aangepast. Het weerspiegelde de opvatting dat de Fed geen mandaat had om de aanzienlijke toename van de werkloosheid te tolereren die zou kunnen voortvloeien uit de agressieve verkrapping die nodig was om de inflatie onder controle te krijgen. Bovendien werd de inflatie beschouwd als een ‘cost push’-fenomeen dat kon worden aangepakt met loon- en prijscontroles. De huidige situatie is heel anders. De Federal Reserve is een onafhankelijke centrale bank en de inflatieverwachtingen zijn stevig verankerd. Maar de economie laten oververhitten doet denken aan de jaren zestig.  Als de inflatie te lang boven de streefdrempel blijft, zal de Federal Reserve de moed moeten hebben om het beleid voldoende aan te scherpen, ondanks de mogelijke kosten voor de economie.

Lees meer
 
Illustration édito 21.17

Thuiswerken en arbeidsproductiviteit

Een van de blijvende gevolgen van de COVID-19-pandemie is ongetwijfeld de manier waarop we werken, met meer telewerk dan voor de coronacrisis. Uiteraard hangt de mogelijkheid daartoe in grote mate af van de sector, jobinhoud, maar ook van het land. Deze ontwikkelingen kunnen diepgaande implicaties hebben op de woonplaatskeuze, de rol van de steden, de behoefte aan kantoorruimte, het gebruik van vervoermiddelen, de noden op het gebied van IT-infrastructuur (ultrasnel internet), enz. In principe zouden we een positieve invloed op de productiviteit verwachten, vooral als gevolg van een grotere tevredenheid en efficiëntie van de werknemers. Recente onderzoeken geven aan dat ook de bedrijven dat verwachten. Empirisch onderzoek toont echter aan dat de impact op de productiviteit grotendeels afhangt van factoren als de IT-infrastructuur, de voorkeuren van werknemers en de manier waarop dat thuiswerken wordt opgezet en opgevolgd door het management.

Lees meer
 
Green finance

Groene investeringen, overheidsschulden en financiële markten

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn enorme investeringen nodig, die deels van de overheidssector zullen moeten komen. Dat zou weleens kunnen leiden tot een verdringingseffect. De sterkere financieringsbehoeften van de overheid kunnen de rentes de hoogte injagen en druk zetten op de private investeringen.

Lees meer
 

In verband William De Vijlder

William De Vijlder, Group Chief
Economist
BNP Paribas
Lees meer