William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Amerikaanse inflatie: het ongemak neemt toe

Lees meer
FED

Amerikaanse staatsobligaties: koper, wees voorzichtig

Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties is sinds de piek eind maart aanzienlijk gedaald en dat wekt verwondering, gezien de groeiramingen en de recente inflatiegegevens. Dit suggereert dat de beleggers, net als de Fed, verwachten dat de inflatie gaat dalen. Het weerspiegelt ook de afzwakking van de economische cijfers in de jongste weken, wat impliceert dat de markt meer focust op de verandering van het groeipercentage dan op het niveau ervan. De gevoeligheid van het rendement op obligaties voor economische gegevens evolueert in golven. Zoals uit het verleden is gebleken, kan er worden verwacht dat een minder accommoderend monetair VS-beleid die gevoeligheid kan doen stijgen, aangezien deze cijfers al dan niet verwachtingen scheppen van een verdere verstrakking. Voor we dat stadium bereiken, kunnen we in de loop van 2022 al een verhoogde gevoeligheid verwachten, omdat het zeer waarschijnlijk is dat de inflatie boven de doelstelling van het FOMC zal blijven.

Lees meer
 
BCE

De strategische evaluatie van de ECB: “we hebben u gehoord en we hebben geluisterd”

De uitkomst van de strategische evaluatie van de ECB toont aan dat de Raad van Bestuur aandachtig heeft geluisterd naar wat zijn publiek te zeggen had. De inflatiedoelstelling is nu echt symmetrisch en countert de perceptie dat de vorige doelstelling asymmetrisch was. Drie andere koerswijzigingen weerspiegelen punten die veel aandacht kregen tijdens de door het Eurosysteem georganiseerde outreachevenementen. Bij de beoordeling van de inflatie zal rekening worden gehouden met de kosten van door de eigenaar bewoonde woningen. De communicatie over het beleid zal worden opgesteld voor een breder publiek en er is besloten om een ambitieus klimaatgerelateerd actieplan in te voeren. Nu is het weer terug naar het harde werk om de inflatie tot twee procent proberen te verhogen.

Lees meer
 
Economic Growth

Eurozone: werkloosheid, consumentenvertrouwen en gezinsuitgaven

De arbeidsmarkt zal een cruciale rol spelen in het herstel vanwege haar invloed op het inkomen en de uitgaven van de huishoudens. Er zijn redenen om hoopvol te zijn, want recente bedrijfsenquêtes tonen toenemende aanwervingsintenties, terwijl de werkloosheidsverwachtingen bij de huishoudens onder het niveau van vóór de pandemie zijn gedoken. De intentie van de huishoudens om de komende 12 maanden grote aankopen te doen is al toegenomen en die trend zal waarschijnlijk aanhouden dankzij de verbeterde financiële situatie en afgenomen inkomensonzekerheid.

Lees meer
 
Stagflation

Het (ongefundeerde) stagflatieverhaal van 2021

De sterke groei van het bbp in de VS en de eurozone in het tweede en derde kwartaal zou gevolgd moeten worden door een geleidelijke vertraging. Door het  ‘acquis de croissance’ dat het vierde kwartaal ingaat, zou de waargenomen vertraging ten opzichte van het derde kwartaal veel groter kunnen zijn dan wat uit de huidige prognoses blijkt. In de VS zal het enige tijd duren voordat de huidige hoge inflatie afneemt. In combinatie met de vertragende groei zou dit het stagflatieverhaal kunnen aanwakkeren. Een dergelijke voorstelling van het economisch klimaat lijkt echter ongegrond, gezien het feit dat de inflatie in de eerste helft van volgend jaar verder zou moeten dalen en dat de Amerikaanse economie boven haar potentieel zou moeten blijven groeien.  

Lees meer
 
FOMC

De Federal Reserve versterkt haar geloofwaardigheid

Steeds meer leden van het Federal Open Market Committee (FOMC) voorspellen een tariefstijging in 2022 en Jerome Powell maakte tijdens zijn persconferentie duidelijk dat tapering mogelijk is wanneer de omstandigheden dat rechtvaardigen. Niettemin werd tienjarig staatspapier (na een eerste stijging) onder het niveau van voor de vergadering van het FOMC verhandeld. Ook de break-even inflatie daalde. De obligatiebeleggers lijken de mening van de Fed te delen dat de huidige inflatiestijging een voorbijgaand fenomeen is. Dat verklaart ook de daling van de goudprijs. De negatieve reactie van de aandelenmarkten weerspiegelt een stijging van de vereiste risicopremie en toont een zekere ongerustheid over de impact van een minder accomoderend monetair beleid op de groeivooruitzichten.

Lees meer
 
Engrenages/inflation

Inflatie voor langere tijd hoger? De wisselwerking tussen productiviteit, winstmarges en prijszettingsvermogen

Een complexe wisselwerking tussen de arbeidskosten per eenheid, winstmarges en het prijszettingsvermogen zal bepalen of de huidige stijging van de inflatie langer zal duren. Traditioneel dalen in de vroege fase van een herstel de arbeidskosten per eenheid op de rug van de toegenomen productiviteit. Dat zou de impact van hogere inputprijzen op de winstmarges moeten opvangen. Vervolgens zouden de arbeidskosten per eenheid stijgen, maar dat betekent niet dat de marges moeten dalen. Gezien de kracht van de groeiversnelling, het feit dat er vaak geen alternatieven bestaan om aan de sterke vraag te voldoen en dat marktaandeel nastreven geen zin heeft als het aanbod tekortschiet, lijken alle factoren aanwezig voor een vrij significante doorrekening van hogere inputprijzen in de afzetprijzen van de producenten.

Lees meer
 
BCE /EBC

ECB onder druk

Afgaand op de recente gegevens kan het acroniem PEPP dat vorig jaar werd geïntroduceerd toen de ECB haar Pandemic Emergency Purchase Program lanceerde, ook worden gezien als een verwijzing naar de uitzonderlijke prijsdruk van de pandemie.  Er wordt halsreikend uitgekeken naar de volgende bijeenkomst van de raad van bestuur van de ECB en de nieuwe door haar medewerkers samengestelde projecties. Of het PEPP na maart 2022 zal worden verlengd, hangt uiteindelijk af van de inflatiegegevens. Het ziet ernaar uit dat de ECB haar besluit zal uitstellen tot na de zomer om een beter beeld van de inflatievooruitzichten te krijgen.

Lees meer
 

Inflatieprognoses centrale banken: “Vertrouw ons, wij weten beter”

Een sterk geloof in de kwaliteit van de economische prognoses van de centrale banken verbetert de monetaire transmissie en daarmee de doeltreffendheid van het monetaire beleid. In de huidige context van toenemende inflatiedruk zou de overtuiging van de marktdeelnemers dat de centrale banken over betere voorspellingsvaardigheden beschikken de stijging van de inflatieverwachtingen moeten beperken. Onderzoek doet twijfels rijzen of een dergelijk geloof gerechtvaardigd is. Hoewel de voorspellingen van de Fed-medewerkers doorgaans minder prognosefouten bevatten dan die van de particuliere sector, is het verschil sinds de jaren 1990 kleiner geworden. In de eurozone waren de prognosefouten voor de inflatie van de door medewerkers van het Eurosysteem / de ECB samengestelde ramingen gelijk aan die van de Survey of Professional Forecasters.

Lees meer
 
Inflation

Ongemakkelijke inflatie

Ondanks de vrees voor een te hoge inflatie op lange termijn, blijft het basisscenario dat van een tempo van prijsstijgingen dat, na het bereiken van een piek, geleidelijk zou moeten vertragen tot zijn opwaarts georiënteerde bodemtrend. De markten zouden zich echter kunnen blijven richten op een alternatief scenario: het langdurig overschrijden van de inflatiedoelstelling met, afhankelijk van de economische cijfers en de relevante verklaringen van de centrale banken, de daaraan gekoppelde volatiliteit. Centrale bankiers zullen de beleggers er dus van moeten overtuigen dat zij een beter inzicht hebben in de inflatoire dynamiek dan de markt.

Lees meer
 
Illustration Blog 21.20

Knelpunten in het aanbod en inflatievooruitzichten

In landen waar de beperkingen op de mobiliteit worden opgeheven, zien we een sterke stijging van de vraag. Het aanbod hinkt achterop en het zal een tijdje duren voor er weer een evenwicht is tussen beide, vooral wanneer de waardeketens lang en complex zijn. De afgelopen maanden kampten bedrijven ook met langere leveringstermijnen en stijgende productiekosten. Maar als we kijken naar de historische cijfers in de VS en de eurozone zal de impact op de inflatie naar verwachting maar tijdelijk en beperkt zijn. Niettemin is de break-eveninflatie in de obligatiemarkten de voorbije maanden behoorlijk toegenomen, wat de bezorgdheid van de beleggers over het risico van een al te sterke inflatie weerspiegelt. Als de druk aan de aanbodzijde de komende maanden afneemt, zou ook de break-eveninflatie moeten afnemen.

Lees meer
 
Télétravail

Serendipiteit kwijt? Thuiswerken en innovatie

Van thuiswerken wordt verwacht dat het een positieve impact heeft op het niveau van de productiviteit, maar zal het ook een invloed hebben op het groeipercentage ervan? Het antwoord hangt in aanzienlijke mate af van wat er gebeurt op het vlak van innovatie. Interactie tussen mensen is essentieel voor het genereren van ideeën en het uitwisselen van informatie. Formele interactie kan heel gemakkelijk worden georganiseerd via een waaier aan softwaretoepassingen, maar informele interactie is een veel grotere uitdaging. Om ervoor te zorgen dat de serendipiteit binnen en tussen teams niet verloren gaat, gezien het belang ervan voor een cultuur van innovatie, is een combinatie van thuiswerken en on-site werken aanbevolen.

Lees meer
 
Inflation

VS: welke inzichten uit de ‘grote inflatie’ van de jaren 1970?

De ‘grote inflatie’ van de jaren 1970 had veel oorzaken. De beleidsdoelstelling van volledige werkgelegenheid had al tot een hoge inflatie geleid aan het eind van de jaren 1960. Twee olieschokken en de verzwakkende dollar zorgden voor extra stijgingen. De belangrijkste factor was het monetaire beleid dat niet aan de omstandigheden was aangepast. Het weerspiegelde de opvatting dat de Fed geen mandaat had om de aanzienlijke toename van de werkloosheid te tolereren die zou kunnen voortvloeien uit de agressieve verkrapping die nodig was om de inflatie onder controle te krijgen. Bovendien werd de inflatie beschouwd als een ‘cost push’-fenomeen dat kon worden aangepakt met loon- en prijscontroles. De huidige situatie is heel anders. De Federal Reserve is een onafhankelijke centrale bank en de inflatieverwachtingen zijn stevig verankerd. Maar de economie laten oververhitten doet denken aan de jaren zestig.  Als de inflatie te lang boven de streefdrempel blijft, zal de Federal Reserve de moed moeten hebben om het beleid voldoende aan te scherpen, ondanks de mogelijke kosten voor de economie.

Lees meer
 
Illustration édito 21.17

Thuiswerken en arbeidsproductiviteit

Een van de blijvende gevolgen van de COVID-19-pandemie is ongetwijfeld de manier waarop we werken, met meer telewerk dan voor de coronacrisis. Uiteraard hangt de mogelijkheid daartoe in grote mate af van de sector, jobinhoud, maar ook van het land. Deze ontwikkelingen kunnen diepgaande implicaties hebben op de woonplaatskeuze, de rol van de steden, de behoefte aan kantoorruimte, het gebruik van vervoermiddelen, de noden op het gebied van IT-infrastructuur (ultrasnel internet), enz. In principe zouden we een positieve invloed op de productiviteit verwachten, vooral als gevolg van een grotere tevredenheid en efficiëntie van de werknemers. Recente onderzoeken geven aan dat ook de bedrijven dat verwachten. Empirisch onderzoek toont echter aan dat de impact op de productiviteit grotendeels afhangt van factoren als de IT-infrastructuur, de voorkeuren van werknemers en de manier waarop dat thuiswerken wordt opgezet en opgevolgd door het management.

Lees meer
 
Green finance

Groene investeringen, overheidsschulden en financiële markten

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn enorme investeringen nodig, die deels van de overheidssector zullen moeten komen. Dat zou weleens kunnen leiden tot een verdringingseffect. De sterkere financieringsbehoeften van de overheid kunnen de rentes de hoogte injagen en druk zetten op de private investeringen.

Lees meer
 
Dépenses ménages

Hoe besteden we ons geld? Andere consumptiepatronen door COVID-19

De COVID-19-pandemie heeft een grote impact op de gezinsbestedingen. Het volume is gedaald en de samenstelling ervan is behoorlijk veranderd. Naarmate de beperkingen worden opgeheven, kunnen de door de lockdown ingeperkte diensten zoals recreatie en horeca weer floreren, ten nadele van – relatief gesproken – de uitgaven voor goederen. Voor de kracht van de eerste fasen van het herstel is de inhaalvraag een belangrijke factor. Die speelt een kleinere rol in de dienstensector, wat zou kunnen betekenen dat landen met een grotere dienstensector niet alleen meer te lijden hadden onder de beperkende maatregelen, maar tijdens het herstel ook voor een grotere uitdaging zouden kunnen staan.

Lees meer
 

Centrale banken en klimaatverandering

Centrale banken zijn zich steeds meer bewust geworden van de impact van de klimaatverandering op de prijs- en financiële stabiliteit. Door een onderpand te aanvaarden of via activa-aankopen nemen de centrale banken bovendien expliciet klimaatrisico’s op hun balans. Bij de Europese Centrale Bank is klimaatverandering een integraal onderdeel geworden van de in 2020 gelanceerde herziening van de monetaire strategie. Een belangrijke vraag is of er klimaatdoelstellingen moeten worden nagestreefd bij het voeren van het monetair beleid. De vrees bestaat dat het gezien kan worden als “mission creep”. Op zijn minst zou men verwachten dat de ECB meer informatie zal vragen over klimaatgerelateerde factoren voor de activa in haar balans. Maar de vraag in hoeverre marktneutraliteit moet worden opgegeven ten gunste van groenere doelstellingen is nog niet beantwoord. De uitkomst van de evaluatie moet in september 2021 worden bekendgemaakt.

Lees meer
 
Edito 21.13

Hangen de geldgroei en inflatie na de ontkoppeling weer met elkaar samen?

Sinds de Grote Recessie is de monetaire basis in meerdere geavanceerde economieën sterk toegenomen, gedreven door het aanleggen van bankreserves bij de centrale bank. In tegenstelling tot de voorbije decennia werd dit echter niet gevolgd door een forse opstoot van de inflatie. Na de wereldwijde financiële crisis nam de vraag naar reserves van centrale banken in het bankensysteem sterk toe. Dit was een weerspiegeling van de woelige situatie van de economie en de geldmarkten, en van de strengere liquiditeitsvereisten. De kwantitatieve versoepeling zorgde vervolgens op initiatief van de centrale bank voor een stijging van de reserves. Naarmate de economie sterker wordt, kunnen de geldgroei en inflatie in de toekomst opnieuw op elkaar aansluiten door een toename van de geldsnelheid of een snellere groei van de kredietvraag. De centrale banken beschikken over hulpmiddelen om dit, indien nodig, aan te pakken. De activamarkten zullen natuurlijk minder ontspannen reageren op een dergelijk vooruitzicht.

Lees meer
 
Inflation

VS: nagelbijten over de inflatievooruitzichten op korte termijn

Aankoopmanagers in de eurozone en de VS rapporteerden de voorbije maanden een forse stijging van de inputprijzen en langere leveringsachterstanden. Dat wijst erop dat we in de volgende fase van de disruptieve impact van de pandemie zijn beland, waarbij het aanbod worstelt om aan de aantrekkende vraag te voldoen. Volgens een onderzoek van de Atlanta Fed zijn de bedrijven die de grootste verstoring ervaren doorgaans bedrijven met de hoogste verwachting van toekomstige inflatie. Het valt nog af te wachten of dit hen zal overtuigen om de prijzen te verhogen. De Federal Reserve maakt zich daarover geen zorgen, maar de tweede helft van het jaar wordt nog zenuwslopend aangezien de Amerikaanse inflatiecijfers worden gepubliceerd in een economie die haar outputkloof snel zou moeten kunnen dichten.

Lees meer
 
monnaie

Bitcoin: koper, wees voorzichtig

Uitgaande van het overzicht van de functies van een munt kunnen we stellen dat cryptomunten eerder moeten worden beschouwd als beleggingsinstrument dan als alternatief voor fiduciair geld. Sinds begin 2020 zijn de correlaties tussen bitcoin en koper, aandelen en, in het bijzonder, de break-even-inflatie toegenomen. Wellicht is het zo dat beleggers zich op bitcoin richten als de inflatieverwachtingen toenemen. Ook schommelingen in het beleggerssentiment spelen een rol. De mate waarin de prijs van de bitcoin verandert, suggereert dat speculatieve golven aan het werk zijn, gedreven door impulsinkopen en extrapolatieve verwachtingen inzake koersstijgingen. Als de fundamentele waarde van een instrument zoals een cryptomunt zeer moeilijk of onmogelijk te bepalen is en als de prijswijzigingen op korte termijn een veelvoud zijn van de veranderingen die worden waargenomen op de aandelenmarkten, is voorzichtigheid geboden bij het opbouwen en beheren van een blootstelling.

Lees meer
 
Bonds

De ontreddering van de tempelwachters

In het Engels worden ze bond vigilantes genoemd. Zij zijn de bewakers van de munttempel en het is hun taak om onze koopkracht te beschermen. Uiteraard is dat maar beeldspraak. Eigenlijk zijn de bewaarders portefeuillebeheerders die, als ze vinden dat een centrale bank een te laks beleid voert, obligaties verkopen en zo de langetermijnrentes doen stijgen. Dat biedt dan wel een betere bescherming tegen het inflatierisico, maar het remt de economie af en verkleint het risico op een inflatiespiraal. Naar aanleiding van hun acties kan de centrale bank zich bovendien genoodzaakt zien om haar officiële rente te verhogen om haar geloofwaardigheid te herstellen.

Lees meer
 
Politique monétaire

Op weg naar een onaangename verstrakking van de financiële voorwaarden in de eurozone?

De financiële cyclus, zoals bepaald door de ontwikkelingen op de obligatie- en aandelenmarkten, is wereldwijd sterk gesynchroniseerd, maar momenteel stellen we een desynchronisatie vast van de bedrijfscyclus tussen de VS en de eurozone. Stijgende rentes op staatsobligaties in de eurozone als gevolg van een hoger rendement in de VS kunnen niet worden beschouwd als een teken van economische sterkte. Integendeel, ze komen op een slecht moment. Er wordt op zijn minst een zeer sterke verklaring verwacht van de Raad van Bestuur van de ECB van 11 maart over de besluitvaardigheid om op te treden als de rendementen zouden blijven stijgen. De markten verkiezen uiteraard onmiddellijke actie. Per slot van rekening is het instrument – het Pandemic Emergency Purchase Programme – beschikbaar, dus kan het gebruik ervan net zo goed worden opgevoerd.

Lees meer
 

In verband William De Vijlder

William De Vijlder, Group Chief
Economist
BNP Paribas
Lees meer