William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Eurozone: een algemeen klimaat van lage inflatie met hier en daar enkele uitzonderingen

Lees meer
Inschrijven op de blog
euro

Eurozone: wat vertelt het zwakkere sentiment ons over de groei?

Voor dit jaar verwacht de Europese Commissie nu 1,3% groei in de eurozone. In haar eerdere prognose was dat nog 1,9%. Verrassend is die neerwaartse bijstelling zeker niet in het licht van de dalende trend van een aantal peilingen. Het signaal dat die indicatoren nu afgeven voor de bbp-groei is echter gemengd wat het lastig maakt om het huidige groeimomentum te beoordelen.

Lees meer
 
green finance

Als milieu, handel en sociaal beleid hand in hand gaan

De recente ‘Verklaring van economen betreffende koolstofdividenden’ bevat een aantal belangrijke vuistregels voor de VS om de opwarming van de aarde aan te pakken. De verklaring wijst uitdrukkelijk op de nood aan een systeem van importheffingen en exportsteun om even concurrerend te blijven als landen zonder koolstofbelasting. De auteurs adviseren om de opbrengsten uit de koolstofbelasting evenredig uit te keren aan Amerikaanse burgers. Men zou echter ook kunnen overwegen om bij het gebruik van de opbrengsten uit milieubelastingen rekening te houden met de impact van de milieuheffing op de inkomensverdeling en tegelijk investeringen in energie-efficiëntie te promoten.

Lees meer
 
Brexit flight

Brexit: de prijs van onzekerheid

De reactie van de aandelenmarkt suggereert dat de kans op een brexit zonder akkoord is afgenomen nu het Britse parlement het akkoord dat met Europa werd bereikt met een ruime meerderheid heeft afgewezen. Of die opluchting aanhoudt, hangt af van hoe de gesprekken over mogelijke uitwegen verlopen. De hardnekkige onzekerheid zal nog geruime tijd voor economische tegenwind zorgen, zowel voor het VK als voor bedrijven in de EU die met het VK handel drijven.

Lees meer
 
crisis

VS: de ‘Powell put’

Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte onlangs dat het FOMC gezien de zwakke inflatie geduld zal oefenen en klaarstaat om indien nodig het beleidsgeweer snel van schouder te veranderen. Hij vindt ook dat de financiële markten met hun negatieve scenario’s ver vooruitlopen op de cijfers. Ze schatten de groei met andere woorden te pessimistisch in. Professionele analisten die de kans op een recessie in de komende kwartalen trachten te voorspellen, zien evenmin de typische voorlopende indicatoren van recessies.

Lees meer
 
NewYork

VS: het ‘groeispook’

De forse correctie van de Amerikaanse aandelenmarkten sinds eind september toont dat beleggers zich steeds meer zorgen maken over de groei. Uit de indicatoren over het 4e kwartaal blijkt echter dat die nog altijd op peil blijft. De cijfers sinds begin dit jaar sturen tegenstrijdige signalen uit: de ISM-index voor de verwerkende industrie is sterk gedaald, terwijl de werkgelegenheid buiten de landbouw aanzienlijk is toegenomen. De onzekerheid over de handelsrelaties tussen de VS en China blijft zwaar op het ondernemersvertrouwen wegen.

Lees meer
 
groeiverwachtingen voor 2019

Wereld in de greep van vrees voor de groei

De voorspellingen van het FOMC laten er alvast geen twijfel over bestaan: het comité stelt zijn groeiverwachtingen voor 2019 naar beneden bij, terwijl het die in september nog verhoogde. Volgens het comité valt de werkloosheid in 2020-21 bovendien hoger uit dan eerder gedacht en zal de Fed haar beleid in een trager tempo verkrappen, terwijl de cyclische piek van de Amerikaanse basisrente lager zou uitvallen dan eerder verwacht.

Lees meer
 
Oil

Dalende olieprijzen: een punt van zorg?

De prijzen voor olie en metalen namen dit jaar een diepe duik. Voor olie lijkt dat overwegend een gevolg van aanbodgerelateerde factoren. Dat de metaalprijzen dalen, komt waarschijnlijk door de zwakkere wereldwijde groei. Er bestaat een duidelijk negatieve relatie tussen schommelingen in de olieprijzen en de toekomstige Amerikaanse reële bbp-groe. In 2019 komt er wellicht tegenwind voor de Amerikaanse groei, maar de dalende olieprijs kan voor rugwind zorgen.

Lees meer
 
resilience

Eurozone: hoe de veerkracht te verhogen?

Steeds meer lidstaten lijken gewonnen voor het voorstel van Frankrijk en Duitsland over één eurozonebegroting. Dit zou de economische veerkracht of weerbaarheid – het vermogen om schokken te boven te komen – versterken, wat hard nodig is. Private en publieke risicodeling en beleidsmaatregelen om de potentiële groei te stimuleren, kunnen die veerkracht ook versterken. Een sterkere weerbaarheid is des te belangrijker nu de wereldwijde groei wel eens zou kunnen vertragen.

Lees meer
 
Australian flag

Australië: recessie, een vage herinnering

Het is al 27 jaar geleden dat Australië nog een recessie doormaakte en het IMF en de OESO verwachten dat de groei ook de komende jaren aanhoudt. Dat is vooral te danken aan bevolkingsgroei, stijgende productiviteit, uitvoer van grondstoffen naar China en andere snel groeiende Aziatische economieën in combinatie met een beleid om de economie flexibeler te maken. De zwevende wisselkoers speelt een belangrijke contracyclische en dus stabiliserende rol. De sterk gestegen huizenprijzen bedreigen de financiële stabiliteit, maar enkele tegenmaatregelen hebben reeds gezorgd een ‘positieve correctie’.

Lees meer
 
Japan

Centrale banken: een effectieve bovengrens voor QE?

De balans van de Bank of Japan evenaart nu het Japanse bbp, maar in het licht van de officiële doelstelling blijft de inflatie hardnekkig laag. Door jarenlange kwantitatieve verruiming zijn de waarderingen van aandelen vertekend en is de JGB-markt minder liquide. Er is reden om te vrezen dat het marginale effect van de BoJ-aankopen zal wegebben en dat er in Japan een effectieve bovengrens voor QE komt. Als dit inderdaad gebeurt, zou dat tot ver buiten Japan gevolgen hebben omdat het twijfel zou creëren over de effectiviteit van bijkomende QE bij een volgende economische neergang.

Lees meer
 
uncertainty

Sentiment in eurozone koelt af

De sentimentindicatoren dalen verder en de flash-raming wijst op een zwakke bbp-groei voor het derde kwartaal. Toch wijzen de factoren die bepalend zijn voor de eindvraag op een aanhoudend goede groei in de komende kwartalen. Uit de cijfers in de komende weken en de ontwikkelingen in verband met de brexit en de importheffingen zal moeten blijken of ze deze analyse bevestigen dan wel afzwakken.

Lees meer
 
équilibre

Omslagpunten

De fors oplevende Amerikaanse langetermijnrente begin oktober doet denken aan de stijging van begin februari. Die was veroorzaakt door de tegenvallende cijfers over de lonen en de inflatie, maar begin oktober was de katalysator de flinke stijging van een index die de markten doorgaans minder nauwlettend volgen: die van de inkoopmanagers van de niet-verwerkende nijverheid. Als een dergelijke statistiek zoveel impact heeft, moeten de zenuwen wel erg gespannen staan.

Lees meer
 
US

Inzichten in volatiliteit

Om die economische ontwikkelingen beter te begrijpen moeten we het gedrag van aandelen vergelijken met dat van andere beleggingsklassen, wat momenteel lastig is omdat beleggingsklassen doorgaans sterker onderling correleren als de druk toeneemt. Zo is de daling van de langetermijnrente veeleer een gevolg van een vlucht naar veilige waarden dan van bijgestelde verwachtingen voor het monetaire beleid op de middellange termijn. Dat is geruststellend omdat die verwachtingen op hun beurt nauw samenhangen met de economische groeiverwachtingen.

Lees meer
 
Volatilité des marchés

Waarom worden aandelen volatieler?

Net als vorige week gingen aandelen ook deze week sterk op en neer. Zestig dagen voortschrijdend bereikte de standaarddeviatie van de dagelijkse wijzigingen in de S&P500 een piek. De sprong eerder dit jaar mag dan al nog indrukwekkender geweest zijn, toch blijkt uit bijgaande grafiek dat 2018 het jaar van de comeback van de volatiliteit is.

Lees meer
 
zone euro

Eindelijk zicht op een sterkere eurozone?

Hebt u vorige week het artikel in The Economist gelezen over de mogelijke omvang van een volgende recessie en de krappe bewegingsruimte waarover de eurozone beschikt om die aan te pakken? In dat geval klonken de berichten deze week over ideeën om een cyclisch stabilisatiefonds op te richten u wellicht als muziek in de oren.

Lees meer
 
appétit des investisseurs pour le risque

Een plotse dip in risicobereidheid

De plotse volatiliteit in de Amerikaanse aandelenmarkt met overloopeffecten wereldwijd is een uitgestelde reactie op vrij fors stijgende obligatierentes sinds de tweede helft van augustus. In de op de marktverwachtingen gebaseerde inflatie zat amper beweging, dus de stijgende langetermijnrente hangt samen met stijgende reële obligatierentes wat op zijn beurt verband houdt met de sterkte van de groeicijfers. In het verleden was er doorgaans slechts een zwak verband tussen de wekelijkse wijzigingen in de obligatierentes en het rendement van aandelen. Dat betekent dat we vooral moeten kijken naar aanjagers van de risicobereidheid bij beleggers en meer specifiek naar tekenen dat de groei vertraagt.

Lees meer
 
FED

Verenigde Staten: cijferafhankelijk ongemak

Recente indicatoren wijzen op een aanhoudend sterke groei in de VS. De ISM-index voor de niet-verwerkende nijverheid veroorzaakte een flinke stijging van de staatsobligatierente: de cijferafhankelijke beleidsintenties impliceren immers dat beleggers niet verwachten dat de Fed zich passief blijft opstellen wanneer de cijfers zo sterk zijn. De wereldwijde groei buiten de VS vertraagt, maar de hogere Amerikaanse obligatierente beïnvloedt de rentestand in de rest van de wereld. Ook de dollar wordt sterker, wat geen goed nieuws is voor bedrijven in opkomende economieën met veel schuld in USD.

Lees meer
 
Flag

Fed: de Phillips-curve is vlak

Fed-voorzitter Jerome Powell maakte een aantal belangrijke bedenkingen tijdens zijn persconferentie. Het Amerikaanse begrotingsbeleid zit op een onhoudbaar pad en wijdverbreide invoerrechten over een lange periode zijn een slechte zaak voor de VS en de rest van de wereld. Het monetaire beleid blijft soepel en afhankelijk van de cijfers. De markten toonden zich best tevreden met die inschikkelijke ondertoon van de boodschap.

Lees meer
 
William De Vijlder

In verband William De Vijlder

William De Vijlder, Group Chief
Economist
BNP Paribas
Lees meer
Menu