William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Economische cyclus

Hoe ontwikkelen de economische groei, inflatie en werkgelegenheid zich in een land of werelddeel? William De Vijlder buigt zich via een analyse van de conjunctuur over de cyclische schommelingen van een economie in fases van crisis, groei, recessie of herstel.

Oil

Dalende olieprijzen: een punt van zorg?

De prijzen voor olie en metalen namen dit jaar een diepe duik. Voor olie lijkt dat overwegend een gevolg van aanbodgerelateerde factoren. Dat de metaalprijzen dalen, komt waarschijnlijk door de zwakkere wereldwijde groei. Er bestaat een duidelijk negatieve relatie tussen schommelingen in de olieprijzen en de toekomstige Amerikaanse reële bbp-groe. In 2019 komt er wellicht tegenwind voor de Amerikaanse groei, maar de dalende olieprijs kan voor rugwind zorgen.

Lees meer
 
Australian flag

Australië: recessie, een vage herinnering

Het is al 27 jaar geleden dat Australië nog een recessie doormaakte en het IMF en de OESO verwachten dat de groei ook de komende jaren aanhoudt. Dat is vooral te danken aan bevolkingsgroei, stijgende productiviteit, uitvoer van grondstoffen naar China en andere snel groeiende Aziatische economieën in combinatie met een beleid om de economie flexibeler te maken. De zwevende wisselkoers speelt een belangrijke contracyclische en dus stabiliserende rol. De sterk gestegen huizenprijzen bedreigen de financiële stabiliteit, maar enkele tegenmaatregelen hebben reeds gezorgd een ‘positieve correctie’.

Lees meer
 
uncertainty

Sentiment in eurozone koelt af

De sentimentindicatoren dalen verder en de flash-raming wijst op een zwakke bbp-groei voor het derde kwartaal. Toch wijzen de factoren die bepalend zijn voor de eindvraag op een aanhoudend goede groei in de komende kwartalen. Uit de cijfers in de komende weken en de ontwikkelingen in verband met de brexit en de importheffingen zal moeten blijken of ze deze analyse bevestigen dan wel afzwakken.

Lees meer
 
lightning

Tien jaar later: het ongemakkelijke ‘nieuwe normaal’

Tien jaar na de ineenstorting van Lehman Brothers hangt de beoordeling van de mate waarin de grote economieën zich volledig van de daaropvolgende wereldwijde financiële crisis en de Grote Recessie hebben hersteld af van de invalshoek van waaruit je het bekijkt. Een gemengd beeld doemt op: het reële bbp per inwoner is hoger dan voor de crisis, maar de groei was ondanks het ruime monetaire beleid traag. De overheidsschulden zijn ondanks een gestage groei en fors lagere rentes niet geslonken. De beleidsrentes liggen (erg) laag en de balansen van centrale banken zijn veel groter. De bewegingsruimte voor het beleid blijft krap wat betekent dat we dringend moeten nadenken over manieren waarop we een volgende recessie gaan aanpakken.

Lees meer
 
question mark

Groeiende onzekerheid treft groeilanden

Sinds begin dit jaar zijn de economische vooruitzichten onzekerder. Wordt de Federal Reserve (Fed) agressiever nu de Amerikaanse economie op volle toeren draait? Wijst de vervlakkende rentecurve erop dat de economie in 2019 sterker dan verwacht vertraagt? Welke gevolgen zullen de hogere invoerrechten hebben? De opkomst van die onzekerheden ging gepaard met allerlei spanningen in de groeilanden.

Lees meer
 
ciel bleu

Veel vertrouwen, maar alert

De groeiverwachtingen voor de wereldeconomie blijven in 2018 hoog dankzij een sterk samenspel van banencreatie, steeds hogere bedrijfswinsten en vlotte toegang tot financiering. Toch zijn er steeds meer – en soms steeds ernstigere – redenen tot bezorgdheid, waardoor de onzekerheid, vooral over de politiek en het economische beleid, toeneemt. Positieve verrassingen zijn nog mogelijk, maar als er niets verandert, zouden de consumentenuitgaven, de bedrijfsinvesteringen en de internationale handel met steeds forsere tegenwind te kampen kunnen krijgen.

Lees meer
 
Fed

De Amerikaanse rentecurve: oppassen met wat je wenst

De vervlakkende rentecurve voor Amerikaans schatkistpapier kreeg recent veel aandacht omdat aan recessies in het verleden doorgaans een inversie van de curve voorafging. Een vrij vlakke curve betekent niet dat er meteen een recessie zit aan te komen. Wel is het zo dat er al vrij snel een recessie volgt als de rentecurve vervlakt of negatief wordt en vervolgens opnieuw steiler wordt. In plaats van ons blind staren op de helling van de curve, kunnen we ons dan ook beter afvragen wanneer de Fed stopt met verkrappen.

Lees meer
 
interrogations

De gedaanteverwisselingen van de onzekerheid

Enkele jaren geleden legde de gouverneur van een centrale bank van een OESO-land aan zijn naaste adviseur uit dat hij de beslissing om de basisrente te wijzigen wilde uitstellen omdat de onzekerheid volgens hem zou afnemen. Zijn rechterhand antwoordde daarop dat er bij de volgende monetaire vergadering ongetwijfeld alweer een nieuwe lading onverwachte gebeurtenissen op […]

Lees meer
 
doute

Wereldwijd: (on)vermijdelijke onzekerheid

Onzekerheid drukt zijn stempel op het gedrag van huishoudens en bedrijven. Onverwachte gebeurtenissen en de bijbehorende tweederonde-effecten maken onzekerheid min of meer onvermijdelijk. Het economische beleid moet grotere onzekerheid voorkomen. Het monetaire beleid tracht de onzekerheid te beteugelen, maar protectionistische maatregelen wakkeren de twijfel op verschillende manieren aan wat een struikelblok voor de groei kan worden.

Lees meer
 
flag Germany

Duitsland blijft sereen ondanks negatiever sentiment

In Duitsland zijn de indicatoren van het bedrijfsklimaat sinds begin dit jaar in veel sectoren gedaald. Heel recent heeft een aantal indicatoren zich gestabiliseerd. De onzekerheid van de bedrijven gemeten naar de dispersie van hun beoordelingen van de economische verwachtingen nam ondanks de bezorgdheid over een handelsoorlog niet toe. Die dispersie loopt echter doorgaans achter bij de algemene ontwikkeling van het bedrijfsklimaat. We zullen deze indicator de komende maanden dus nauwlettend moeten bewaken.

Lees meer
 
Trade

Wereldwijde onzekerheid over invoerrechten

Zorgen over hogere invoerrechten hinderen de groei door onzekerheid over de timing en de uitkomst van de maatregelen. Waardeketens met wereldwijde tentakels bemoeilijken de analyse. Invoerrechten leiden tot hogere inputprijzen in importlanden en minder orders in exportlanden. Sinds begin dit jaar zijn zowel de inputprijzen als de exportorders in veel landen verzwakt. Waarschijnlijk is het wat voorbarig om al een verband te leggen met de invoerheffingen en de onzekerheid op dat gebied.

Lees meer
 
eurozone tagcloud3

Eurozone: interne steun, externe risico’s

In het verslag van de ECB-vergadering wordt een beeld geschetst van een centrale bank die ondanks de recente ietwat zwakkere cijfers vertrouwen heeft in de groeivooruitzichten. Wel heerst er bezorgdheid over externe factoren die steeds meer op de voorgrond treden: de dreiging van het handelsprotectionisme. Ook volgens de Federal Reserve is dit reden tot ongerustheid.

Lees meer
 

Koude douche voor de opkomende landen

De afgelopen jaren gaven vooral bedrijven uit de opkomende landen massaal obligaties in USD uit, waardoor ze kwetsbaarder werden voor een duurdere dollar. Door de hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties, de abrupt stijgende dollar en de situatie in enkele specifieke landen is er veel kapitaal weggevloeid en zijn de opkomende valuta’s verzwakt.

Lees meer
 
doutes

Onzekerheid en gevaar voor ‘slechte’ inflatie nemen wereldwijd toe

De terugtrekking van de VS uit het akkoord met Iran heeft voor een kalme reactie gezorgd op de financiële markten. Alhoewel de geopolitieke onzekerheid is toegenomen zorgde dit niet voor een vlucht naar veilige beleggingen. Bijgevolg steeg de langetermijnrente in de VS in het spoor van de duurdere olie. Mocht de olieprijs blijven stijgen dan zou dit uiteindelijk op de groeivooruitzichten wegen.

Lees meer
 

Eurozone: huishoudens met ‘animal spirits’?

Afgelopen week hadden we het over mogelijke verklaringen voor het feit dat de intenties om grote aankopen te doen bij huishoudens met een inkomen in het hoogste kwartiel sterker reageerden op wijzigingen in de bedrijfscyclus dan die van huishoudens in een lager kwartiel.

Lees meer
 
consumption

Eurozone: piek in het consumentenvertrouwen?

Keerpunten in de beoordeling van grote aankopen lopen voor op die in de algemene indicator van het consumentenvertrouwen. Het verschil in de manier waarop huishoudens met een inkomen in het hoogste of laagste kwartiel grote aankopen beoordelen is uiterst conjunctuurgevoelig en de keerpunten in die indicator treden eerder op dan die van het consumentenvertrouwen. Uit de recente waarnemingen kunnen we opmaken dat het consumentenvertrouwen zijn piek voor deze cyclus nadert.

Lees meer
 

Eurozone: maakt de onzekerheid vanzelf een sprong als de groei vertraagt?

Het IMF verwacht voor dit jaar een groei van 2,2% in de eurozone en een groei van 2,0% volgend jaar (wij houden het op resp. 2,4% en 1,8%). Een lange periode van goed economisch weer is niet alleen een mooie gelegenheid om het dak te herstellen, maar ook om ons te bezinnen over wat er kan gebeuren als er een nieuw seizoen met koelere temperaturen aanbreekt.

Lees meer
 
Menu