William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Economische cyclus

Hoe ontwikkelen de economische groei, inflatie en werkgelegenheid zich in een land of werelddeel? William De Vijlder buigt zich via een analyse van de conjunctuur over de cyclische schommelingen van een economie in fases van crisis, groei, recessie of herstel.

Covid_19

Zwakke economische cijfers bevestigen noodzaak van sterke beleidsreactie

De maatregelen om de verspreiding van de pandemie te stoppen, hebben een diepgaande impact op de economie, die steeds duidelijker wordt in de economische gegevens. Nooit geziene dalingen in het ondernemersvertrouwen illustreren de noodzaak van de krachtige beleidsmaatregelen die al zijn genomen. Het opheffen van de lockdowns zal automatisch een activiteitsherstel teweegbrengen, maar er zullen wellicht bijkomende stimuli nodig zijn om het momentum in stand te houden.

Lees meer
 
Effet domino

Het coronavirus: internationale verspreiding en staartrisico’s

De internationale verspreiding van het coronavirus dwingt ons om de gevolgen voor de wereldeconomie te herbekijken. Na de uitbraak in China zou de marginale impact van de verspreiding van de epidemie op de wereldeconomie a priori eerder beperkt moeten zijn. De financiële markten hebben echter zeer negatief gereageerd. De toegenomen risicoaversie wijst op een bezorgdheid dat de economische gevolgen misschien tot nu toe zijn onderschat alsook op een grotere focus op staartrisico’s. Het fenomeen ‘financiële acceleratie’ kan op zijn beurt de groeivooruitzichten verslechteren.

Lees meer
 
International trade

Het coronavirus: een cijfer plakken op de economische gevolgen

Een cijfer plakken op de gevolgen van het coronavirus is echt niet evident. Voor sommige elementen hebben we een goed beeld van de omvang: internationale spill-overeffecten van de vraagschok, repercussies van de toenemende wereldwijde onzekerheid. De effecten van de verstoring aan de aanbodzijde zijn daarentegen veel minder duidelijk. En dat geldt zelfs nog meer voor de impact op China. Op korte termijn zouden de verrassingen van economische cijfers – het verschil tussen de consensusprognose en het werkelijke resultaat – groter moeten zijn dan normaal. Als de piek van de epidemie snel wordt bereikt, zou de situatie echter snel duidelijker moeten worden en zo het vertrouwen ondersteunen.

Lees meer
 
Economic growth

Het coronavirus en het profiel voor wereldgroei in 2020: V, U of L?

Economisch gezien vormt het coronavirus een combinatie van een vraag-, aanbod- en onzekerheidsschok. Het gewicht van China in de wereldeconomie, zijn bijdrage aan de wereldwijde BBP-groei en zijn rol in wereldwijde waardeketens zorgen ervoor dat de internationale repercussies veel verder reiken dan tijdens de SARS-crisis in 2003. Voor februari en maart bereiden we ons voor op zwakke cijfers. De echte test is of er in de bedrijfsenquêtes van april een herstel merkbaar zal zijn. Geen herstel kan de ongerustheid voeden dat de impact langduriger is waardoor we in een scenario van het U-type zouden terechtkomen. Een scenario van het L-type lijkt tot nu toe onwaarschijnlijk terwijl voor een herstel van het V-type een snelle daling van nieuwe gevallen vereist is.

Lees meer
 
Analyse

Hoeveel zwaluwen maken een lente?

De laatste economische cijfers zijn verbeterd, vooral in de industriesector en voor exportorders.
De Europese Commissie stelt een duidelijke stijging vast van de indicator van het economische sentiment in januari in de Europese Unie en de eurozone, alsook in Duitsland en Frankrijk, na een gevoelige daling in het vierde kwartaal.
In de Verenigde Staten verwachten economen een groeiversnelling in de komende kwartalen, maar de prognoses lopen sterk uiteen. Daarom is te verwachten dat de mediaanprognose minder vertrouwen inboezemt dan wanneer de economen minder uiteenlopende voorspellingen hadden gedaan.

Lees meer
 
Import Export

Handelsakkoord tussen Washington en Peking: weinig reden tot vreugde

Het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China heeft wat respijt gebracht. Het voorkomt immers dat de Verenigde Staten de invoerrechten opnieuw verhogen en dat een nieuwe escalatie ontstaat. Het akkoord zou goed moeten worden onthaald in China, gezien de huidige groeivertraging, maar ook in de Verenigde Staten, waar steeds meer bedrijven zich zorgen maakten over de handelsoorlog. De rest van de wereld zal de omvang van de handelsverlegging die uit het akkoord zou kunnen voortvloeien, van nabij volgen. Alle aandacht gaat nu naar de fase 2-onderhandelingen, die op een gegeven moment opnieuw de handelsonzekerheid zouden kunnen versterken.

Lees meer
 
Economie mondiale

2019: een moeilijk jaar, met een hoopvol einde

2019 werd beheerst door onzekerheid, vooral over de handelsspanningen en het risico op een harde brexit, alsook door de toenemende bezorgdheid over de vertraging van de wereldeconomie. Dit leidde tot een bijkomende beleidsversoepeling door de ECB terwijl de Federal Reserve op haar stappen terugkeerde en meermaals de federal funds rate verlaagde. De resterende beleidsruimte van centrale banken verkleinde hierdoor nog meer, wat zal worden geanalyseerd bij de strategische herzieningen door de Fed en de ECB. Dit heeft ook geleid tot meer vraag naar fiscale stimuli. Aandelenmarkten leverden verrassend sterke rendementen af met beleggers die liever keken naar de rol van lagere rentetarieven dan naar de zwakkere winstvooruitzichten. Het jaar eindigde hoopvol met de verbetering van bepaalde bedrijfsenquêtes.

Lees meer
 
Eurozone

Eurozone: welke rol voor automatische fiscale stabilisatoren?

Automatische fiscale stabilisatoren helpen de impact van economische schokken op het bbp op te vangen via veranderingen in overheidsinkomsten (door progressieve belastingen) en -uitgaven (werkloosheidsverzekering). De beperkte resterende bewegingsruimte in het monetair beleid in de eurozone versterkt de interesse in de doeltreffendheid van automatische stabilisatoren. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat automatische stabilisatoren tot op zekere hoogte de impact van negatieve schokken op het bbp verzachten. Of dat volstaat, is een andere kwestie. Het rechtvaardigt alleszins een debat over de rol van een discretionair budgettair beleid in geval van een recessie.

Lees meer
 

Halloween, angst en de economie

Hebben fluctuaties in de onzekerheid een symmetrisch of een asymmetrisch effect op de economie? De vraag is belangrijk, aangezien de onzekerheid sinds vorig jaar de wereldwijde groei afremt. Bovendien heeft het recente nieuws over de handelsbesprekingen tussen de VS en China en de brexit de hoop gewekt dat de onzekerheid zijn piek heeft gehad en de groei van de activiteit kan gaan versnellen. Uit empirisch onderzoek blijkt dat een toename van de onzekerheid een groter effect heeft op de economie dan een daling, met name in een klimaat met gematigde groei. Dat kan erop wijzen dat, als de dalende onzekerheid wordt bevestigd, de groei heel geleidelijk zal aantrekken.

Lees meer
 
question mark

Onzekerheid: aan het pieken of aan het veranderen?

Het handelsconflict tussen de VS en China en de brexit zetten de groei al geruime tijd onder druk. Recente ontwikkelingen hebben de verwachting gewekt dat deze bronnen van onzekerheid hun piek misschien wel achter zich hebben. Als dat zo zou zijn, dan kan dat de uitgaven stimuleren doordat de vraag van bedrijven of gezinnen een inhaalbeweging maakt. In een klimaat van vertragende mondiale groei en, om het IMF te citeren, broze vooruitzichten voor volgend jaar, zal het waarschijnlijk niet zo’n vaart lopen, aangezien de huidige onzekerheden gewoon plaats zullen maken voor nieuwe: de onzekerheid heeft op bepaalde plaatsen misschien gepiekt, maar zal waarschijnlijk gewoon andere oorden opzoeken.

Lees meer
 
IMF

IMF: idiosyncratisch herstel zal bescheiden opleving van de groei stimuleren

Volgens de hoofdeconoom van het IMF zijn de groeivooruitzichten precair. Hoewel het fonds voor volgend jaar een lichte groeiopleving verwacht, is dat te danken aan een kleine groep opkomende en ontwikkelende economieën die momenteel onder druk staan of ondermaats presteren. De bescheiden groeiversnelling is eerder het gevolg van specifieke factoren van bepaalde landen dan van de verwachting dat er een algemene verbetering aankom. In de VS zal de groeivertraging naar verwachting tot ver na 2020 aanhouden en de Chinese groei zal volgend jaar vermoedelijk dalen naar 5,8%. Tegen die achtergrond lijkt de verwachte lichte opleving in de eurozone, die wordt aangestuurd door Duitsland en Italië en die veronderstelt dat de buitenlandse vraag weer wat aantrekt, een uitdaging.

Lees meer
 
Interrogations

Ondanks dalende rente tragere groei door onzekerheid

Peilingen bij Amerikaanse bedrijven schetsen een gemengd beeld: de verwerkende industrie verzwakt, maar de dienstensector herstelt aardig. Als we verder kijken, zien we echter steeds meer tekenen dat de economie vertraagt. Verzwakking is merkbaar in de groeimotoren van de wereldeconomie – China en India – zij het om verschillende redenen. In Europa is Duitsland technisch gesproken wellicht al in recessie, terwijl Frankrijk standhoudt. De centrale banken voeren een verruimend beleid, maar de grote onzekerheid ondermijnt de doeltreffendheid daarvan, ook al kondigden de VS en China nieuwe handelsgesprekken aan.

Lees meer
 
inflation definition

Eurozone: een algemeen klimaat van lage inflatie met hier en daar enkele uitzonderingen

Ondanks een stijging in juni blijft de kerninflatie in de eurozone hardnekkig laag. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen landen en tussen de uitgavencomponenten van de prijsindex. Voor kleding en schoeisel, meubilair en huishoudapparatuur, vervoer en communicatie is de inflatie laag. Ze is hoger voor artikelen die te maken hebben met huisvesting, restaurants en hotels, diverse goederen en diensten en ontspanning en cultuur. De inflatie van de prijzen van industriële goederen buiten de energiesector is erg laag. Als dit zo doorgaat, dan zou de hogere inflatie die de ECB met haar algemeen verwachte nieuwe beleidsversoepeling nastreeft, van de dienstensector moet komen. Uit onderzoek blijkt echter dat de prijzen van diensten langzamer reageren op het monetaire beleid en de economische activiteit. Monetaire verruiming zal nog niet zo gauw verdwijnen.

Lees meer
 
werkgelegenheid

Hoe doeltreffend is monetaire verruiming bij volledige werkgelegenheid?

Fed-voorzitter Jerome Powell bevestigde deze week in het Congres dat er verruiming op komst is. Ook ECB-voorzitter Mario Draghi zinspeelde daar in juni al op. Die keuze is ingegeven door toenemende bezorgdheid over de groei van de wereldeconomie en de te lage inflatie. De risico’s lopen wel op, maar de werkloosheid ligt dicht tegen het natuurlijke percentage.Er zijn redenen om aan te nemen dat monetaire verruiming bij volledige werkgelegenheid minder doeltreffend is dan wanneer de economie in recessie is. Een verruimend beleid kan ook twijfels doen rijzen over de financiële stabiliteit. Als daar geen antwoord op komt, beperken die mogelijk het vermogen van het monetaire beleid om de inflatie aan te wakkeren.

Lees meer
 
zone euro

Eurozone: als het regent in de industrie, druppelt het dan in de dienstensector?

Een belangrijke vraag is, aldus Mario Draghi, hoelang de rest van de economie beschut kan blijven tegen de verzwakking in de verwerkende industrie In het verleden vertoonden de inkoopmanagersindices (PMI) voor de verwerkende industrie en de dienstensector een verregaande correlatie. Dat komt deels doordat diensten een belangrijke rol in de industriële waardeketen spelen. Hoe goed de dienstensector in de toekomst standhoudt, hangt vooral af van wat er in Duitsland gebeurt. Daar is de kloof tussen beide PMI’s abnormaal breed.

Lees meer
 

ECB: klaar voor verdere verruiming, maar niet gehaast

De ECB heeft haar beleid licht versoepeld door de vooruitzichten voor de beleidsrente te verlengen. De voorwaarden voor TLTRO III zijn daarentegen wat minder gul dan bij de vorige editie. Belangrijk is dat in de raad van bestuur het debat is aangevat over hoe de ECB moet reageren als het klimaat verslechtert. Gezien de fundamentele factoren in de eurozone is de ECB begrijpelijkerwijs nog niet gehaast om op de aanslepende onzekerheid te reageren. Zo houdt ze nog wat troeven achter de hand.

Lees meer
 
zone euro

Gemengde signalen uit de eurozone

De peilingen die afgelopen week verschenen, stuurden gemengde signalen uit: het consumentenvertrouwen verbeterde, de Ifo-index van het ondernemersvertrouwen in Duitsland verzwakte en de INSEE-indicator in Frankrijk stabiliseerde. De inkoopmanagersindices (PMI’s) van IHS Markit stabiliseerden de voorbije maanden, op een bescheiden tot laag niveau voor de industrie en op een wat beter niveau voor de dienstensector. Verschillende indicatoren van de binnenlandse vraag blijven positief. Toch heerst er nog steeds bezorgdheid, vooral door factoren waar de eurozone geen zeggenschap over heeft, met een verdere verhoging van de invoerrechten als grootste schrikbeeld.

Lees meer
 
Menu