William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Budgettair en monetair beleid

Hier gaat William De Vijlder dieper in op het budgettaire en monetaire beleid via een analyse van de beslissingen van regeringen en centrale banken (ECB, Federal Reserve, Bank van Engeland…), en meer bepaald van de ontwikkeling van het begrotingssaldo van een land en de schuldenlast van de openbare sector.

resilience

Eurozone: hoe de veerkracht te verhogen?

Steeds meer lidstaten lijken gewonnen voor het voorstel van Frankrijk en Duitsland over één eurozonebegroting. Dit zou de economische veerkracht of weerbaarheid – het vermogen om schokken te boven te komen – versterken, wat hard nodig is. Private en publieke risicodeling en beleidsmaatregelen om de potentiële groei te stimuleren, kunnen die veerkracht ook versterken. Een sterkere weerbaarheid is des te belangrijker nu de wereldwijde groei wel eens zou kunnen vertragen.

Lees meer
 
Japan

Centrale banken: een effectieve bovengrens voor QE?

De balans van de Bank of Japan evenaart nu het Japanse bbp, maar in het licht van de officiële doelstelling blijft de inflatie hardnekkig laag. Door jarenlange kwantitatieve verruiming zijn de waarderingen van aandelen vertekend en is de JGB-markt minder liquide. Er is reden om te vrezen dat het marginale effect van de BoJ-aankopen zal wegebben en dat er in Japan een effectieve bovengrens voor QE komt. Als dit inderdaad gebeurt, zou dat tot ver buiten Japan gevolgen hebben omdat het twijfel zou creëren over de effectiviteit van bijkomende QE bij een volgende economische neergang.

Lees meer
 
FED

Verenigde Staten: cijferafhankelijk ongemak

Recente indicatoren wijzen op een aanhoudend sterke groei in de VS. De ISM-index voor de niet-verwerkende nijverheid veroorzaakte een flinke stijging van de staatsobligatierente: de cijferafhankelijke beleidsintenties impliceren immers dat beleggers niet verwachten dat de Fed zich passief blijft opstellen wanneer de cijfers zo sterk zijn. De wereldwijde groei buiten de VS vertraagt, maar de hogere Amerikaanse obligatierente beïnvloedt de rentestand in de rest van de wereld. Ook de dollar wordt sterker, wat geen goed nieuws is voor bedrijven in opkomende economieën met veel schuld in USD.

Lees meer
 
Flag

Fed: de Phillips-curve is vlak

Fed-voorzitter Jerome Powell maakte een aantal belangrijke bedenkingen tijdens zijn persconferentie. Het Amerikaanse begrotingsbeleid zit op een onhoudbaar pad en wijdverbreide invoerrechten over een lange periode zijn een slechte zaak voor de VS en de rest van de wereld. Het monetaire beleid blijft soepel en afhankelijk van de cijfers. De markten toonden zich best tevreden met die inschikkelijke ondertoon van de boodschap.

Lees meer
 

Fed: opgelet met sterrenkijken

Wanneer de Fed haar monetaire beleid bepaalt, let ze op verschillen tussen de werkelijke inflatie en de inflatiedoelstelling, de werkloosheid en de natuurlijke werkloosheid, en de beleidsrente en de neutrale rente. Schattingen van deze referentiepunten zijn uiterst onzeker. Daarom hanteert de Fed een praktische insteek die gebaseerd is op recente economische cijfers en een geleidelijke aanpak: het soepele beleid verdwijnt dus nog niet van het toneel.

Lees meer
 
Fed building

Markten oordelen dat verkrappingscyclus Fed al goed gevorderd is

Recent onderzoek van de Fed toont aan dat de helling van het korte eind van de rentecurve een betere indicator is dan de doorgaans gebruikte spread tussen de tienjarige en de één- of tweejarige rente op schatkistpapier. Parallel hieraan kunnen we ook het verschil tussen de Libor-termijnrente en de huidige rente bekijken. Dat verschil nam recent toe. Uit het niveau en de vorm van de volledige termijncurve blijkt echter dat de verkrappingscyclus van de Fed al goed gevorderd is.

Lees meer
 
ECB

ECB: zorgen zijn voor morgen

De ECB leidde de verwachtingen behendig in goede banen waardoor het aangekondigde einde van de netto activa-aankopen in het kader van het QE-programma geen beroering veroorzaakte. Markten waren opgetogen met de tijds- en situatiegebonden beleidsintenties. Volgend jaar kan de nervositeit weer toenemen zodra beleggers zich afvragen of aan de voorwaarden voor een eerste renteverhoging in deze cyclus is voldaan.

Lees meer
 
Balancier

Beperkingen in monetair beleid nopen tot vermogensbeheer zonder beperkingen

Opflakkerende volatiliteit in februari, recent zwakker groeimomentum in de eurozone, verwachtingen dat het monetaire beleid in de Verenigde Staten meermaals verkrapt en dat de ECB haar toon wijzigt en een punt achter haar kwantitatieve versoepeling (QE) zet… kortom, de omstandigheden bij uitstek om de komende maanden meer en meer pleidooien te verwachten om over te stappen naar een beheer op basis van sterke overtuigingen waarbij benchmarks geen rol spelen.

Lees meer
 
Fed

Federal Reserve: de uitdagingen van een ‘symmetrisch’ inflatiedoel

De inflatie in de VS nadert de doelstelling van de Federal Reserve (Fed) en het FOMC verwacht dat ze lang op dat niveau blijft. Het FOMC benadrukt dat het inflatiedoel ‘symmetrisch’ is. Dat geeft de Fed meer marge bij het verkrappen van het beleid. Als de inflatie blijft stijgen, zal de markt steeds sterker beginnen te reageren op hogere inflatiecijfers dan verwacht.

Lees meer
 
choices and decisions

VS: de (a)symmetrieën van het FOMC

Het FOMC heeft een asymmetrische verliesfunctie: een recessie vermijden is belangrijker dan oververhitting uit de weg gaan. Dat maakt een symmetrisch inflatiedoel noodzakelijk: de inflatie mag tijdelijk hoger oplopen dan het doel zonder dat de Fed direct ingrijpt. Gezien de onzekere relatie tussen werkloosheid en inflatie blijft de toon van de Fed ondanks de optimistische groeiverwachtingen voorzichtig.

Lees meer
 
ECB by night

ECB: voorspelbare prognoses leiden tot soepel beleid

De prognoses voor de kerninflatie van de ECB volgen een verrassend voorspelbaar pad. Ze beginnen bij net geen 2% op de lange termijn en dalen vervolgens naarmate de tijdshorizon verkort. De grote afwijkingen die bij prognoses op de lange termijn kunnen optreden, impliceren dat die prognoses weinig informatieve waarde hebben voor de markt: ze bevestigen gewoon de doelstelling van de ECB. Bovendien kunnen ze de centrale bank tot een inschikkelijk beleid aanzetten.

Lees meer
 

Zetten de Verenigde Staten hun privilege op het spel?

Door de fiscale reflatie in een economie met volledige werkgelegenheid is de kans groot dat het tekort op de lopende rekening samen met het begrotingstekort toeneemt in de Verenigde Staten. Ondanks de stijgende obligatierentes, vooral als gevolg van het vooruitzicht op grotere begrotingstekorten en een krapper monetair beleid, is de dollar verzwakt. Een mogelijke verklaring is dat het privilege van de dollar als reservevaluta onder druk komt te staan.

Lees meer
 

VS: inflatiezorgen

Na de uurlonen begin deze maand blijken nu ook de consumenten- en producentenprijzen sterker te stijgen dan verwacht. De ontwikkeling van de inflatie is bijzonder moeilijk in te schatten, want de phillipscurve wordt minder betrouwbaar. Dat dwingt beleggers en beleidsmakers om meer naar recente cijfers dan naar langetermijnrelaties te kijken.

Lees meer
 

ECB met reden vaag over de toekomst

De ECB is optimistisch over de groeivooruitzichten, maar vindt de inflatie nog altijd te laag. Tegen 2020 verwacht ze niettemin een stijging van de inflatie tot 1,7%. Ze weigert dat voldoende dicht bij haar doelstelling te noemen, omdat ze behoedzaam te werk gaat en goede redenen heeft om vaag te blijven.

Lees meer