William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Budgettair en monetair beleid

Hier gaat William De Vijlder dieper in op het budgettaire en monetaire beleid via een analyse van de beslissingen van regeringen en centrale banken (ECB, Federal Reserve, Bank van Engeland…), en meer bepaald van de ontwikkeling van het begrotingssaldo van een land en de schuldenlast van de openbare sector.

Crise économique

Geconfronteerd met een ‘sudden stop’ schakelt het beleid over op een ‘whatever it takes’-modus

Recente activiteits- en vraaggegevens voor China tonen de enorme impact van de coronavirusepidemie. Duitse ondernemersverwachtingen kenden in maart een ongeziene maanddaling. De lagere olieprijs fungeert als een extra rem op de groei en is een bron van verhoogde kredietrisico’s. De sterkere dollar is een bron van ongerustheid voor emittenten in groeilanden met in dollar luidende schuld. Ondanks de snelle acties van de belangrijkste centrale banken en de aankondiging van steeds belangrijkere budgettaire beleidsmaatregelen in verschillende landen hebben aandelenmarkten amper gereageerd: het gebrek aan zichtbaarheid overheerst.

Lees meer
 
Coronavirus + stock exchange

De economische gevolgen van het coronavirus aanpakken: wachten op een impuls voor het budgettair beleid

Wall Street bevindt zich nu in een baissemarkt na een daling met meer dan 20% van zijn hoogste niveau. Aandelenmarkten wereldwijd zijn deze week fors gedaald en de bedrijfsobligatiespreads aanzienlijk verbreed. Ondanks het positieve nieuws uit China heeft de onafgebroken internationale verspreiding van het coronavirus de verwachtingen over de groeivooruitzichten voor de komende maanden een zware slag toegebracht. De olieschok heeft de situatie alleen maar verergerd. Centrale banken hebben gereageerd. Na de renteverlaging van de Fed vorige week heeft ook de Bank of England de rente verlaagd en heeft de ECB een aantal maatregelen genomen om de activiteit te ondersteunen. Het instrument bij uitstek onder de huidige omstandigheden zijn fiscale stimuli van voldoende grote omvang. Zowel in de VS als in de eurozone wachten we nog op die impuls.

Lees meer
 
inflation definition

De strategieherziening van de Federal Reserve: naar een doelzone voor inflatie?

Als onderdeel van de strategieherziening van de Federal Reserve wordt de invoering van een doelzone voor inflatie besproken. Met een dergelijke doelzone zou een flexibeler monetair beleid kunnen worden gevoerd. Ze zou ook rekening kunnen houden met inflatietekorten uit het verleden. Een doelzone invoeren wanneer de inflatie zich onder de doelstelling bevindt, kan de indruk wekken dat de Fed zich niet druk maakt om het inflatietekort. Dat tekort zou een asymmetrische doelzone vereisen maar dat verhoogt het risico op marktturbulentie wanneer een verstrakkingscyclus begint.

Lees meer
 
BCE

ECB: strategie herzien in afwachting van inflatie

De ECB blijft voorzichtig in haar beoordeling van de economische situatie die nog steeds neerwaartse risico’s kent. Dankzij het Amerikaans-Chinese handelsakkoord zijn die risico’s wel iets afgezwakt.
De boodschap is iets beter voor de onderliggende inflatie waar er tekenen van een geringe stijging te zien zijn.
Tussen nu en het einde van het jaar zal de strategieherziening, die nu is gestart, veel aandacht krijgen, met markten die zich afvragen hoe die herziening het monetair beleid kan beïnvloeden.
De herziening is ook belangrijk in het kader van de klimaatverandering: zullen monetairebeleidstransacties die als een risicofactor beschouwen of zal de ambitie nog groter zijn?

Lees meer
 
Berlin Government dstrict

Duitsland: fiscale stimuli, hoop versus realiteit

Duitsland zit waarschijnlijk in een technische recessie en recente cijfers laten niet vermoeden dat er op korte termijn verbetering aankomt, integendeel. Gezien het grote begrotingsoverschot van het land vragen de Duitse bedrijfsleiders om fiscale steunmaatregelen. Dat sluit aan bij het pleidooi van Mario Draghi om in landen die dat aankunnen, wat meer fiscale ruimte te voorzien in de begroting. Uit simulaties blijkt dat het doorvoereffect naar andere landen van de eurozone klein zou zijn. Bovendien vergt een fiscaal pakket een lange voorbereiding, wat kan worden bemoeilijkt door tekorten op de arbeidsmarkt.

Lees meer
 
Fed versus ECB

Fed & ECB: twee verschillende benaderingen van monetair beleid

De Amerikaanse en de Europese centrale bank nemen heel verschillende standpunten in: de Federal Reserve heeft meer ruimte om haar monetaire beleid te versoepelen en zit dichter bij haar doelstellingen. De ECB heeft daarentegen maar een beperkte manoeuvreerruimte, want ze kampt met een inflatie die onder het doel ligt, met het risico dat de kloof eerder nog zal vergroten dan krimpen.

Lees meer
 
BCE

ECB: Mario Draghi geeft de fakkel door

De markt had hooggespannen verwachtingen, maar de raad van bestuur heeft niet teleurgesteld. Doordat het pakket zo allesomvattend is, met de invoering van aanwijzingen over het toekomstige monetaire beleid die afhangen van de economische toestand, hoeven er voor de nabije toekomst geen bijkomende maatregelen meer worden overwogen. Het inschatten van het beleid van de ECB is vernauwd tot het opvolgen van het verschil tussen inflatie en de inflatiedoelstelling. Door een aantal negatieve neveneffecten van de huidige monetaire mix, die de raad van bestuur onderkent, wordt er op gerekend dat het begrotingsbeleid, waar daar ruimte voor is, zal worden ingeschakeld om de groei te stimuleren en de inflatie sneller in de buurt van het doelcijfer te brengen. De beleidsfakkel is doorgegeven.

Lees meer
 
monetair beleid

Exogene versus endogene onzekerheid en monetair beleid

Hoge onzekerheid kan de groei drukken. Of monetaire versoepeling er al dan niet in slaagt om de groei aan te zwengelen, hangt van de aard van de onzekerheid af. Bij endogene onzekerheid die voortvloeit uit de normale ontwikkeling van de bedrijfscyclus zouden renteverlagingen erin moeten slagen om de onzekerheid weg te nemen doordat ze de marktpartijen vertrouwen inboezemen. Exogene onzekerheid hangt niet samen met de bedrijfscyclus, maar wordt veroorzaakt door andere factoren zoals de huidige handelsgeschillen. In dat geval is het monetaire beleid minder doeltreffend en blijft de groei ondanks renteverlagingen waarschijnlijk vertragen tot het probleem (de exogene onzekerheid) bij de wortel is aangepakt.

Lees meer
 
public finance

Groei, rentevoeten en overheidsschuld

De relaties tussen overheidsschuld, economische groei en rentevoeten zijn complex en gevarieerd. In het algemeen veroorzaakt een recessie een stijging van de overheidsschuld en een daling van de financieringskosten van de overheid. Als er tijdens een conjuncturele opleving gedurende een langere periode een verruimend monetair beleid wordt gevoerd, kan de gemiddelde nominale rente op de overheidsschuld dalen tot onder de nominale bbp-groei Dergelijke situatie kan ruimte creëren voor budgettaire expansie om de groei te ondersteunen maar dit hangt af van het niveau van het primaire saldo.

Lees meer
 
ECB

ECB: daling van inflatie voert druk op

De doorwerking van loongroei naar prijzen is sterker en sneller wanneer de inflatie al hoger is. Door de lage inflatie in de eurozone verloopt die doorwerking trager. Dit proces wordt nog meer gehinderd door de aanzienlijke vertraging van de groei wegens de tegenvallende buitenlandse vraag en schokken als gevolg van onzekerheid. Hierdoor komt de ECB onder grotere druk te staan om maatregelen te nemen om de kerninflatie – die flink onder de doelstelling vastzit – in gang te krijgen.

Lees meer
 
US

VS: drie verschillende boodschappen uit Washington

President Trump beweert dat een renteverlaging door de Federal Reserve (de Fed) de Amerikaanse economie vleugels zou geven. De leden van het FOMC hebben vertrouwen in de groeivooruitzichten, zo blijkt uit de notulen van hun vergadering. Gezien de inflatieverwachtingen en de onzekerheid in de rest van de wereld stellen zij zich afwachtend op. Het IMF uit in zijn recentste Global Financial Stability Report bezorgdheid dat bedrijven door hun hoge schuldenlast minder weerbaar zijn wanneer de groei sterk vertraagt of geld lenen duurder wordt. Dat suggereert dat de Fed zich niet alleen afwachtend zal tonen, maar ook waakzaam

Lees meer
 
dollar

Federal Reserve evalueert eigen monetair beleid

De Federal Reserve licht haar eigen monetaire beleid door en maakt in het voorjaar van 2020 de conclusies openbaar. Drie vragen komen aan bod: moet het monetaire beleid rekening houden met eerdere gemiste inflatiedoelstellingen? Zijn de beleidsinstrumenten toereikend? Hoe kan de communicatie worden verbeterd? Dit initiatief is toe te juichen, want het toont aan dat de Fed zich inspant om beslagen ten ijs te komen wanneer de volgende recessie toeslaat. De ECB, die voor vergelijkbare uitdagingen staat, kijkt wellicht met interesse uit naar de bevindingen van de Fed.

Lees meer
 
crisis

VS: de ‘Powell put’

Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte onlangs dat het FOMC gezien de zwakke inflatie geduld zal oefenen en klaarstaat om indien nodig het beleidsgeweer snel van schouder te veranderen. Hij vindt ook dat de financiële markten met hun negatieve scenario’s ver vooruitlopen op de cijfers. Ze schatten de groei met andere woorden te pessimistisch in. Professionele analisten die de kans op een recessie in de komende kwartalen trachten te voorspellen, zien evenmin de typische voorlopende indicatoren van recessies.

Lees meer
 
resilience

Eurozone: hoe de veerkracht te verhogen?

Steeds meer lidstaten lijken gewonnen voor het voorstel van Frankrijk en Duitsland over één eurozonebegroting. Dit zou de economische veerkracht of weerbaarheid – het vermogen om schokken te boven te komen – versterken, wat hard nodig is. Private en publieke risicodeling en beleidsmaatregelen om de potentiële groei te stimuleren, kunnen die veerkracht ook versterken. Een sterkere weerbaarheid is des te belangrijker nu de wereldwijde groei wel eens zou kunnen vertragen.

Lees meer
 
Japan

Centrale banken: een effectieve bovengrens voor QE?

De balans van de Bank of Japan evenaart nu het Japanse bbp, maar in het licht van de officiële doelstelling blijft de inflatie hardnekkig laag. Door jarenlange kwantitatieve verruiming zijn de waarderingen van aandelen vertekend en is de JGB-markt minder liquide. Er is reden om te vrezen dat het marginale effect van de BoJ-aankopen zal wegebben en dat er in Japan een effectieve bovengrens voor QE komt. Als dit inderdaad gebeurt, zou dat tot ver buiten Japan gevolgen hebben omdat het twijfel zou creëren over de effectiviteit van bijkomende QE bij een volgende economische neergang.

Lees meer
 
FED

Verenigde Staten: cijferafhankelijk ongemak

Recente indicatoren wijzen op een aanhoudend sterke groei in de VS. De ISM-index voor de niet-verwerkende nijverheid veroorzaakte een flinke stijging van de staatsobligatierente: de cijferafhankelijke beleidsintenties impliceren immers dat beleggers niet verwachten dat de Fed zich passief blijft opstellen wanneer de cijfers zo sterk zijn. De wereldwijde groei buiten de VS vertraagt, maar de hogere Amerikaanse obligatierente beïnvloedt de rentestand in de rest van de wereld. Ook de dollar wordt sterker, wat geen goed nieuws is voor bedrijven in opkomende economieën met veel schuld in USD.

Lees meer
 
Flag

Fed: de Phillips-curve is vlak

Fed-voorzitter Jerome Powell maakte een aantal belangrijke bedenkingen tijdens zijn persconferentie. Het Amerikaanse begrotingsbeleid zit op een onhoudbaar pad en wijdverbreide invoerrechten over een lange periode zijn een slechte zaak voor de VS en de rest van de wereld. Het monetaire beleid blijft soepel en afhankelijk van de cijfers. De markten toonden zich best tevreden met die inschikkelijke ondertoon van de boodschap.

Lees meer
 
Menu