William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

VS: de terugslag van invoerheffingen

Lees meer
Inschrijven op de blog
COAL

Europa: lagere CO2-uitstoot uit energieverbruik

In de Europese Unie is de CO2-uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen in 2018 met 2,5% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor ■Aangezien het bbp is gestegen, betekent dit dat de koolstofintensiteit is gedaald, waarmee er een langetermijntrend wordt voortgezet. De ontwikkelingen verschillen van land tot land en in heel wat landen is de uitstoot gestegen. Ook zijn er aanzienlijke verschillen in de uitstoot per hoofd van de bevolking afhankelijk van het niveau van economische ontwikkeling, ofschoon dit slechts een van de vele factoren is die een invloed hebben op de emissie-intensiteit.

Lees meer
 
global economy

Bezorgdheid blijft ondanks hoopvolle tekenen

Beleggers reageerden opgelucht op enkele recente cijfers, waaruit bleek dat de groei in China en de eurozone stabiliseert. In de VS vertraagt de economie wel, maar blijft de groei op korte termijn wellicht behoorlijk. Toch houdt de bezorgdheid over de onderliggende sterkte van de wereldeconomie aan. Het IMF heeft zijn prognoses opnieuw naar beneden bijgesteld en verwacht dat de groei pas later dit jaar licht aantrekt. Ook de vervlakking van de Amerikaanse rentecurve wakkert de vrees voor teleurstellende groei aan. De Federal Reserve houdt vol dat de vooruitzichten gunstig zijn en stelt zich afwachtend op. Die aanpak werd op de markten positief onthaald. Toch schetsen de aandelen- en obligatiemarkten een heel verschillend beeld van de toekomstige groei – weer iets waar beleggers zich zorgen over kunnen maken.

Lees meer
 
GROEI

VS: sterke groei, maar twijfels over de kwaliteit

Volgens Jerome Powell zijn de fundamentele factoren van de Amerikaanse economie nog altijd solide. In het eerste kwartaal was er sterke groei, maar er is bezorgdheid over de kwaliteit daarvan. Positief waren de dalende invoer en voorraadopbouw, terwijl de huizenmarkt een remmende factor was. De komende maanden veert de invoer wellicht weer op en slaan bedrijven minder voorraden in. Om die verwachte tegenwind voor de groei te neutraliseren, moeten de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen aantrekken.

Lees meer
 
public finance

Groei, rentevoeten en overheidsschuld

De relaties tussen overheidsschuld, economische groei en rentevoeten zijn complex en gevarieerd. In het algemeen veroorzaakt een recessie een stijging van de overheidsschuld en een daling van de financieringskosten van de overheid. Als er tijdens een conjuncturele opleving gedurende een langere periode een verruimend monetair beleid wordt gevoerd, kan de gemiddelde nominale rente op de overheidsschuld dalen tot onder de nominale bbp-groei Dergelijke situatie kan ruimte creëren voor budgettaire expansie om de groei te ondersteunen maar dit hangt af van het niveau van het primaire saldo.

Lees meer
 
ECB

ECB: daling van inflatie voert druk op

De doorwerking van loongroei naar prijzen is sterker en sneller wanneer de inflatie al hoger is. Door de lage inflatie in de eurozone verloopt die doorwerking trager. Dit proces wordt nog meer gehinderd door de aanzienlijke vertraging van de groei wegens de tegenvallende buitenlandse vraag en schokken als gevolg van onzekerheid. Hierdoor komt de ECB onder grotere druk te staan om maatregelen te nemen om de kerninflatie – die flink onder de doelstelling vastzit – in gang te krijgen.

Lees meer
 
US

VS: drie verschillende boodschappen uit Washington

President Trump beweert dat een renteverlaging door de Federal Reserve (de Fed) de Amerikaanse economie vleugels zou geven. De leden van het FOMC hebben vertrouwen in de groeivooruitzichten, zo blijkt uit de notulen van hun vergadering. Gezien de inflatieverwachtingen en de onzekerheid in de rest van de wereld stellen zij zich afwachtend op. Het IMF uit in zijn recentste Global Financial Stability Report bezorgdheid dat bedrijven door hun hoge schuldenlast minder weerbaar zijn wanneer de groei sterk vertraagt of geld lenen duurder wordt. Dat suggereert dat de Fed zich niet alleen afwachtend zal tonen, maar ook waakzaam

Lees meer
 
Global economy

Wereldeconomie krijgt weer wat kleur

Na de teleurstellende banencreatie in de VS in februari haalden beleggers opgelucht adem bij de solide cijfers over maart. De indices van de Chinese industrie klommen opnieuw boven de drempel van 50. In de eurozone staat de verwerkende industrie nog altijd onder druk, maar steeg de inkoopmanagersindex (PMI) voor de dienstensector. De detailhandelsverkoop viel beter uit dan verwacht. Voor de industrie hangt veel af van hoe de onzekerheid zich ontwikkelt. Op dat vlak zijn er hoopgevende tekenen. De kans dat de VS en China een vergelijk vinden is toegenomen, terwijl in het VK over de partijgrenzen heen wordt onderhandeld om een harde brexit te voorkomen.

Lees meer
 
yuan

Stabiliseert de Chinese groei? Nog niet.

De vele nieuwe cijfers deze week konden de zorg over de Chinese groeivertraging niet wegnemen. Door de gebruikelijke effecten van het Chinese Nieuwjaar en de recente begrotingsstimulansen is het voorbarig om al duidelijke conclusies te trekken Het belang van de Chinese groei valt niet te onderschatten gezien het grote aandeel van China in de wereldeconomie, ook voor grote exporteurs naar China zoals Duitsland. In die context wordt een handelsakkoord met de VS cruciaal.

Lees meer
 
Fed

VS: verontrustende stippen

De FOMC-leden hebben hun groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld, terwijl de verwachtingen voor de werkloosheid zijn verhoogd. De vooruitzichten voor de Amerikaanse beleidsrente (de ‘dots’ of stippen in de dotplot) zijn met 50 basispunten gedaald. Volgens de voorzitter van de Fed blijven de verwachtingen gunstig en is dit een uitgelezen moment om geduld aan de dag te leggen. De markten zijn minder optimistisch gestemd. Zij zien in die nadruk op geduld een onderliggende vrees voor een sterke groeivertraging en verdisconteren een renteverlaging in de loop van het komende jaar. Volgens ons blijft de beleidsrente dit en komend jaar op het huidige niveau.

Lees meer
 
dollar

Federal Reserve evalueert eigen monetair beleid

De Federal Reserve licht haar eigen monetaire beleid door en maakt in het voorjaar van 2020 de conclusies openbaar. Drie vragen komen aan bod: moet het monetaire beleid rekening houden met eerdere gemiste inflatiedoelstellingen? Zijn de beleidsinstrumenten toereikend? Hoe kan de communicatie worden verbeterd? Dit initiatief is toe te juichen, want het toont aan dat de Fed zich inspant om beslagen ten ijs te komen wanneer de volgende recessie toeslaat. De ECB, die voor vergelijkbare uitdagingen staat, kijkt wellicht met interesse uit naar de bevindingen van de Fed.

Lees meer
 
dragon chinois

Europa: invloed van China op exportsentiment

Gezien China zwaar doorweegt in het wereldwijde bbp veroorzaakt een tragere Chinese groei elders besmettingseffecten. In landen die voor hun export sterker van China afhangen, is de beoordeling van de component nieuwe orders de afgelopen twaalf maanden sterker gedaald. De beoordeling van de exportcomponent in de Duitse inkoopmanagersindex (PMI) is nauw gecorreleerd aan de Chinese PMI Duitsland en bij uitbreiding ook heel Europa kunnen dus alleen maar hopen dat de recente groeibevorderende maatregelen van China effect sorteren.

Lees meer
 
global trade

Wereldwijde oorzaken van het zwakkere sentiment: buitenlandse versus binnenlandse factoren

Sinds begin 2018 is de beoordeling van de component ‘nieuwe exportorders’ in de PMI van de verwerkende industrie in veel landen sterker gedaald dan die van het algemene klimaat. Mogelijk wijst dit erop dat de algemene groeivertraging veeleer een gevolg is van schokken in de buitenlandse dan de binnenlandse vraag. Dalende nieuwe exportorders weerspiegelen de aanzienlijk tragere groei van de wereldhandel. Er is er wellicht een verband met de tragere Chinese groei en in veel landen ook met de tragere groei van de kapitaaluitgaven die sterker van de import afhangen dan de consumptie. Onzekerheid over de handelsrelaties kan eveneens een rol spelen.

Lees meer
 
euro

Eurozone: wat vertelt het zwakkere sentiment ons over de groei?

Voor dit jaar verwacht de Europese Commissie nu 1,3% groei in de eurozone. In haar eerdere prognose was dat nog 1,9%. Verrassend is die neerwaartse bijstelling zeker niet in het licht van de dalende trend van een aantal peilingen. Het signaal dat die indicatoren nu afgeven voor de bbp-groei is echter gemengd wat het lastig maakt om het huidige groeimomentum te beoordelen.

Lees meer
 
green finance

Als milieu, handel en sociaal beleid hand in hand gaan

De recente ‘Verklaring van economen betreffende koolstofdividenden’ bevat een aantal belangrijke vuistregels voor de VS om de opwarming van de aarde aan te pakken. De verklaring wijst uitdrukkelijk op de nood aan een systeem van importheffingen en exportsteun om even concurrerend te blijven als landen zonder koolstofbelasting. De auteurs adviseren om de opbrengsten uit de koolstofbelasting evenredig uit te keren aan Amerikaanse burgers. Men zou echter ook kunnen overwegen om bij het gebruik van de opbrengsten uit milieubelastingen rekening te houden met de impact van de milieuheffing op de inkomensverdeling en tegelijk investeringen in energie-efficiëntie te promoten.

Lees meer
 
Brexit flight

Brexit: de prijs van onzekerheid

De reactie van de aandelenmarkt suggereert dat de kans op een brexit zonder akkoord is afgenomen nu het Britse parlement het akkoord dat met Europa werd bereikt met een ruime meerderheid heeft afgewezen. Of die opluchting aanhoudt, hangt af van hoe de gesprekken over mogelijke uitwegen verlopen. De hardnekkige onzekerheid zal nog geruime tijd voor economische tegenwind zorgen, zowel voor het VK als voor bedrijven in de EU die met het VK handel drijven.

Lees meer
 
crisis

VS: de ‘Powell put’

Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte onlangs dat het FOMC gezien de zwakke inflatie geduld zal oefenen en klaarstaat om indien nodig het beleidsgeweer snel van schouder te veranderen. Hij vindt ook dat de financiële markten met hun negatieve scenario’s ver vooruitlopen op de cijfers. Ze schatten de groei met andere woorden te pessimistisch in. Professionele analisten die de kans op een recessie in de komende kwartalen trachten te voorspellen, zien evenmin de typische voorlopende indicatoren van recessies.

Lees meer
 
NewYork

VS: het ‘groeispook’

De forse correctie van de Amerikaanse aandelenmarkten sinds eind september toont dat beleggers zich steeds meer zorgen maken over de groei. Uit de indicatoren over het 4e kwartaal blijkt echter dat die nog altijd op peil blijft. De cijfers sinds begin dit jaar sturen tegenstrijdige signalen uit: de ISM-index voor de verwerkende industrie is sterk gedaald, terwijl de werkgelegenheid buiten de landbouw aanzienlijk is toegenomen. De onzekerheid over de handelsrelaties tussen de VS en China blijft zwaar op het ondernemersvertrouwen wegen.

Lees meer
 
William De Vijlder

In verband William De Vijlder

William De Vijlder, Group Chief
Economist
BNP Paribas
Lees meer
Menu