William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Zwakke economische cijfers bevestigen noodzaak van sterke beleidsreactie

Lees meer
Inschrijven op de blog
Crise économique

Geconfronteerd met een ‘sudden stop’ schakelt het beleid over op een ‘whatever it takes’-modus

Recente activiteits- en vraaggegevens voor China tonen de enorme impact van de coronavirusepidemie. Duitse ondernemersverwachtingen kenden in maart een ongeziene maanddaling. De lagere olieprijs fungeert als een extra rem op de groei en is een bron van verhoogde kredietrisico’s. De sterkere dollar is een bron van ongerustheid voor emittenten in groeilanden met in dollar luidende schuld. Ondanks de snelle acties van de belangrijkste centrale banken en de aankondiging van steeds belangrijkere budgettaire beleidsmaatregelen in verschillende landen hebben aandelenmarkten amper gereageerd: het gebrek aan zichtbaarheid overheerst.

Lees meer
 
Coronavirus + stock exchange

De economische gevolgen van het coronavirus aanpakken: wachten op een impuls voor het budgettair beleid

Wall Street bevindt zich nu in een baissemarkt na een daling met meer dan 20% van zijn hoogste niveau. Aandelenmarkten wereldwijd zijn deze week fors gedaald en de bedrijfsobligatiespreads aanzienlijk verbreed. Ondanks het positieve nieuws uit China heeft de onafgebroken internationale verspreiding van het coronavirus de verwachtingen over de groeivooruitzichten voor de komende maanden een zware slag toegebracht. De olieschok heeft de situatie alleen maar verergerd. Centrale banken hebben gereageerd. Na de renteverlaging van de Fed vorige week heeft ook de Bank of England de rente verlaagd en heeft de ECB een aantal maatregelen genomen om de activiteit te ondersteunen. Het instrument bij uitstek onder de huidige omstandigheden zijn fiscale stimuli van voldoende grote omvang. Zowel in de VS als in de eurozone wachten we nog op die impuls.

Lees meer
 
Incertitude

De financiële markten en het coronavirus: wat is de prijs van onzekerheid?

In theorie veroorzaakt toenemende onzekerheid, bij voorts ongewijzigde omstandigheden, een koersdaling van risicovolle activa en een koersstijging van toevluchtswaarden. Dat is in zekere zin de ‘prijs van onzekerheid’. De werkelijkheid is echter een stuk ingewikkelder. Een grotere onzekerheid weegt immers ook op de groeivooruitzichten, die op hun beurt de waardering van activa beïnvloeden.

Lees meer
 
Effet domino

Het coronavirus: internationale verspreiding en staartrisico’s

De internationale verspreiding van het coronavirus dwingt ons om de gevolgen voor de wereldeconomie te herbekijken. Na de uitbraak in China zou de marginale impact van de verspreiding van de epidemie op de wereldeconomie a priori eerder beperkt moeten zijn. De financiële markten hebben echter zeer negatief gereageerd. De toegenomen risicoaversie wijst op een bezorgdheid dat de economische gevolgen misschien tot nu toe zijn onderschat alsook op een grotere focus op staartrisico’s. Het fenomeen ‘financiële acceleratie’ kan op zijn beurt de groeivooruitzichten verslechteren.

Lees meer
 
inflation definition

De strategieherziening van de Federal Reserve: naar een doelzone voor inflatie?

Als onderdeel van de strategieherziening van de Federal Reserve wordt de invoering van een doelzone voor inflatie besproken. Met een dergelijke doelzone zou een flexibeler monetair beleid kunnen worden gevoerd. Ze zou ook rekening kunnen houden met inflatietekorten uit het verleden. Een doelzone invoeren wanneer de inflatie zich onder de doelstelling bevindt, kan de indruk wekken dat de Fed zich niet druk maakt om het inflatietekort. Dat tekort zou een asymmetrische doelzone vereisen maar dat verhoogt het risico op marktturbulentie wanneer een verstrakkingscyclus begint.

Lees meer
 
International trade

Het coronavirus: een cijfer plakken op de economische gevolgen

Een cijfer plakken op de gevolgen van het coronavirus is echt niet evident. Voor sommige elementen hebben we een goed beeld van de omvang: internationale spill-overeffecten van de vraagschok, repercussies van de toenemende wereldwijde onzekerheid. De effecten van de verstoring aan de aanbodzijde zijn daarentegen veel minder duidelijk. En dat geldt zelfs nog meer voor de impact op China. Op korte termijn zouden de verrassingen van economische cijfers – het verschil tussen de consensusprognose en het werkelijke resultaat – groter moeten zijn dan normaal. Als de piek van de epidemie snel wordt bereikt, zou de situatie echter snel duidelijker moeten worden en zo het vertrouwen ondersteunen.

Lees meer
 
Marchés financiers

De vreemde relatie tussen markten en onzekerheid

Economische handboeken leren ons dat markten onzekerheid haten. Onzekerheid zorgt voor een volatiel koersverloop en, voor beleggers die op de rollercoaster van fluctuerende onzekerheid hebben gezeten, komt de beloning pas wanneer die onzekerheid verdwijnt. Afgaande op het marktgedrag sinds het begin van het jaar zouden we haast durven concluderen dat de handboeken moeten worden herschreven.

Lees meer
 
Economic growth

Het coronavirus en het profiel voor wereldgroei in 2020: V, U of L?

Economisch gezien vormt het coronavirus een combinatie van een vraag-, aanbod- en onzekerheidsschok. Het gewicht van China in de wereldeconomie, zijn bijdrage aan de wereldwijde BBP-groei en zijn rol in wereldwijde waardeketens zorgen ervoor dat de internationale repercussies veel verder reiken dan tijdens de SARS-crisis in 2003. Voor februari en maart bereiden we ons voor op zwakke cijfers. De echte test is of er in de bedrijfsenquêtes van april een herstel merkbaar zal zijn. Geen herstel kan de ongerustheid voeden dat de impact langduriger is waardoor we in een scenario van het U-type zouden terechtkomen. Een scenario van het L-type lijkt tot nu toe onwaarschijnlijk terwijl voor een herstel van het V-type een snelle daling van nieuwe gevallen vereist is.

Lees meer
 
BCE

ECB: strategie herzien in afwachting van inflatie

De ECB blijft voorzichtig in haar beoordeling van de economische situatie die nog steeds neerwaartse risico’s kent. Dankzij het Amerikaans-Chinese handelsakkoord zijn die risico’s wel iets afgezwakt.
De boodschap is iets beter voor de onderliggende inflatie waar er tekenen van een geringe stijging te zien zijn.
Tussen nu en het einde van het jaar zal de strategieherziening, die nu is gestart, veel aandacht krijgen, met markten die zich afvragen hoe die herziening het monetair beleid kan beïnvloeden.
De herziening is ook belangrijk in het kader van de klimaatverandering: zullen monetairebeleidstransacties die als een risicofactor beschouwen of zal de ambitie nog groter zijn?

Lees meer
 
Analyse

Hoeveel zwaluwen maken een lente?

De laatste economische cijfers zijn verbeterd, vooral in de industriesector en voor exportorders.
De Europese Commissie stelt een duidelijke stijging vast van de indicator van het economische sentiment in januari in de Europese Unie en de eurozone, alsook in Duitsland en Frankrijk, na een gevoelige daling in het vierde kwartaal.
In de Verenigde Staten verwachten economen een groeiversnelling in de komende kwartalen, maar de prognoses lopen sterk uiteen. Daarom is te verwachten dat de mediaanprognose minder vertrouwen inboezemt dan wanneer de economen minder uiteenlopende voorspellingen hadden gedaan.

Lees meer
 
Import Export

Handelsakkoord tussen Washington en Peking: weinig reden tot vreugde

Het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China heeft wat respijt gebracht. Het voorkomt immers dat de Verenigde Staten de invoerrechten opnieuw verhogen en dat een nieuwe escalatie ontstaat. Het akkoord zou goed moeten worden onthaald in China, gezien de huidige groeivertraging, maar ook in de Verenigde Staten, waar steeds meer bedrijven zich zorgen maakten over de handelsoorlog. De rest van de wereld zal de omvang van de handelsverlegging die uit het akkoord zou kunnen voortvloeien, van nabij volgen. Alle aandacht gaat nu naar de fase 2-onderhandelingen, die op een gegeven moment opnieuw de handelsonzekerheid zouden kunnen versterken.

Lees meer
 
Question marks

Markten en geopolitieke onzekerheid: (ir)rationele zelfgenoegzaamheid?

Er gaapt een aanzienlijke kloof tussen wat de geopolitieke implicaties van de toenemende spanningen tussen de VS en Iran sinds het begin van het jaar verondersteld worden te zijn en de gematigde reactie van de markten. De marktreactie weerspiegelt wellicht de visie van beleggers dat de kansgewogen impact op groei zeer beperkt zou moeten zijn aangezien het risico op een grote escalatie klein wordt geacht en/of omdat wordt verwacht dat de impact van hogere olieprijzen beperkt is. Wat in de marktreactie tot dusver ook een rol kan spelen, is dat – de geopolitieke onzekerheid buiten beschouwing gelaten – de economische omgeving het nemen van risico’s in de hand zou werken: stabilisering van enquêtegegevens, daling van de handelsonzekerheid en soepel monetair beleid.

Lees meer
 
Economie mondiale

2019: een moeilijk jaar, met een hoopvol einde

2019 werd beheerst door onzekerheid, vooral over de handelsspanningen en het risico op een harde brexit, alsook door de toenemende bezorgdheid over de vertraging van de wereldeconomie. Dit leidde tot een bijkomende beleidsversoepeling door de ECB terwijl de Federal Reserve op haar stappen terugkeerde en meermaals de federal funds rate verlaagde. De resterende beleidsruimte van centrale banken verkleinde hierdoor nog meer, wat zal worden geanalyseerd bij de strategische herzieningen door de Fed en de ECB. Dit heeft ook geleid tot meer vraag naar fiscale stimuli. Aandelenmarkten leverden verrassend sterke rendementen af met beleggers die liever keken naar de rol van lagere rentetarieven dan naar de zwakkere winstvooruitzichten. Het jaar eindigde hoopvol met de verbetering van bepaalde bedrijfsenquêtes.

Lees meer
 
Eurozone

Eurozone: Kwantitatieve versoepeling en marktinstabiliteitsrisico’s

De notulen van de monetaire beleidsvergadering van de ECB illustreren het dilemma waar ze voor staat: de inflatie is laag en het risico dat de groei lager is dan verwacht is groter dan dat op positieve groeiverrassingen. Daarnaast echter moeten de financiële stabiliteitsimplicaties van het zeer soepele beleid nauwlettend worden opgevolgd. Deze implicaties worden besproken in de Financial Stability Review van de ECB. Een mogelijk neveneffect van zeer lage tot negatieve rentetarieven is dat geld lenen en uitgeven meer procyclisch worden. Kwantitatieve versoepeling (quantitative easing of QE), door wijziging van de risicostructuur van beleggingsportefeuilles (minder staatsobligaties en meer blootstelling aan risicovollere activa), zal de gevoeligheid van portefeuillereturns aan de economische cyclus wellicht vergroten.

Lees meer
 
Eurozone

Eurozone: welke rol voor automatische fiscale stabilisatoren?

Automatische fiscale stabilisatoren helpen de impact van economische schokken op het bbp op te vangen via veranderingen in overheidsinkomsten (door progressieve belastingen) en -uitgaven (werkloosheidsverzekering). De beperkte resterende bewegingsruimte in het monetair beleid in de eurozone versterkt de interesse in de doeltreffendheid van automatische stabilisatoren. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat automatische stabilisatoren tot op zekere hoogte de impact van negatieve schokken op het bbp verzachten. Of dat volstaat, is een andere kwestie. Het rechtvaardigt alleszins een debat over de rol van een discretionair budgettair beleid in geval van een recessie.

Lees meer
 
Financial Markets

Wat verklaart de stijging van de obligatierendementen en de beurzen?

De afgelopen weken hebben aandelenmarkten sterke prestaties geleverd. Wanneer we kijken naar VS kan men bezwaarlijk stellen dat dit een verbetering van de winstvooruitzichten weerspiegelt of een perspectief van meer renteverlagingen dan tot nu toe werd verwacht. Dit impliceert dat de verklaring eerder moet worden gezocht in een daling van de vereiste risicopremie. De Amerikaanse staatsobligatierendementen zagen ook een significante stijging, hetgeen waarschijnlijk in belangrijke mate een toename van de termijnpremie weergeeft. De daling van de risicopremie op aandelen en de toename in de obligatietermijnpremie worden gedreven door een gemeenschappelijke factor, namelijk een vermindering van het economisch staartrisico door de voortgang van de handelsbesprekingen tussen de VS en China en een stabilisatie van een aantal conjunctuurenquêtes. De verminderde kans op zeer negatieve economische ontwikkelingen, die de aandelenmarkten heeft gestimuleerd, heeft de aantrekkelijkheid van obligaties als afdekking tegen aandelenrisico verminderd. Als gevolg hiervan zijn de obligatierendementen synchroon gestegen met de aandelenmarkten.

Lees meer
 

Halloween, angst en de economie

Hebben fluctuaties in de onzekerheid een symmetrisch of een asymmetrisch effect op de economie? De vraag is belangrijk, aangezien de onzekerheid sinds vorig jaar de wereldwijde groei afremt. Bovendien heeft het recente nieuws over de handelsbesprekingen tussen de VS en China en de brexit de hoop gewekt dat de onzekerheid zijn piek heeft gehad en de groei van de activiteit kan gaan versnellen. Uit empirisch onderzoek blijkt dat een toename van de onzekerheid een groter effect heeft op de economie dan een daling, met name in een klimaat met gematigde groei. Dat kan erop wijzen dat, als de dalende onzekerheid wordt bevestigd, de groei heel geleidelijk zal aantrekken.

Lees meer
 
question mark

Onzekerheid: aan het pieken of aan het veranderen?

Het handelsconflict tussen de VS en China en de brexit zetten de groei al geruime tijd onder druk. Recente ontwikkelingen hebben de verwachting gewekt dat deze bronnen van onzekerheid hun piek misschien wel achter zich hebben. Als dat zo zou zijn, dan kan dat de uitgaven stimuleren doordat de vraag van bedrijven of gezinnen een inhaalbeweging maakt. In een klimaat van vertragende mondiale groei en, om het IMF te citeren, broze vooruitzichten voor volgend jaar, zal het waarschijnlijk niet zo’n vaart lopen, aangezien de huidige onzekerheden gewoon plaats zullen maken voor nieuwe: de onzekerheid heeft op bepaalde plaatsen misschien gepiekt, maar zal waarschijnlijk gewoon andere oorden opzoeken.

Lees meer
 
IMF

IMF: idiosyncratisch herstel zal bescheiden opleving van de groei stimuleren

Volgens de hoofdeconoom van het IMF zijn de groeivooruitzichten precair. Hoewel het fonds voor volgend jaar een lichte groeiopleving verwacht, is dat te danken aan een kleine groep opkomende en ontwikkelende economieën die momenteel onder druk staan of ondermaats presteren. De bescheiden groeiversnelling is eerder het gevolg van specifieke factoren van bepaalde landen dan van de verwachting dat er een algemene verbetering aankom. In de VS zal de groeivertraging naar verwachting tot ver na 2020 aanhouden en de Chinese groei zal volgend jaar vermoedelijk dalen naar 5,8%. Tegen die achtergrond lijkt de verwachte lichte opleving in de eurozone, die wordt aangestuurd door Duitsland en Italië en die veronderstelt dat de buitenlandse vraag weer wat aantrekt, een uitdaging.

Lees meer
 
Berlin Government dstrict

Duitsland: fiscale stimuli, hoop versus realiteit

Duitsland zit waarschijnlijk in een technische recessie en recente cijfers laten niet vermoeden dat er op korte termijn verbetering aankomt, integendeel. Gezien het grote begrotingsoverschot van het land vragen de Duitse bedrijfsleiders om fiscale steunmaatregelen. Dat sluit aan bij het pleidooi van Mario Draghi om in landen die dat aankunnen, wat meer fiscale ruimte te voorzien in de begroting. Uit simulaties blijkt dat het doorvoereffect naar andere landen van de eurozone klein zou zijn. Bovendien vergt een fiscaal pakket een lange voorbereiding, wat kan worden bemoeilijkt door tekorten op de arbeidsmarkt.

Lees meer
 
William De Vijlder

In verband William De Vijlder

William De Vijlder, Group Chief
Economist
BNP Paribas
Lees meer
Menu