William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Boemerangeconomie

Lees meer
Inschrijven op de blog
Stormy sky

De lange schaduw van werkloosheid

Met de versoepeling van de lockdowns zijn de laatste economische cijfers verbeterd. Dit kan een vals gevoel van comfort creëren. De effecten van de ernst van de crisis zullen nog lang in de toekomst voelbaar zijn. Een belangrijke factor is de stijging van de werkloosheid en werkloosheidsverwachtingen. Beide wegen op de gezinsuitgaven door verlies aan inkomen en meer voorzorgsparen. De grote nationale centrale banken van het Eurosysteem verwachten een stijging van de werkloosheid in 2021, ondanks het economische herstel.Wanneer de visibiliteit beperkt blijft en de druk op winsten hoog, hebben veel bedrijven geen andere keuze dan hun personeelsbestand te verminderen.

Lees meer
 
Bilan - Illustration edito 20.23

Bedrijfsschuldgraad als tegenwind gedurende het herstel

Een van de blijvende gevolgen van deze crisis is een gedwongen verhoging van de vreemd/eigen vermogen-ratio. Een hoge schuldgraad van bedrijven kan groei afremmen. Onderzoek toont aan dat firma’s met een hogere schuldgraad minder investeren dan andere. Dit vermindert de doeltreffendheid van de monetaire accommodatie. Bedrijven met een zware schuldenlast kunnen ook blijvend concurrentieverlies lijden ten opzichte van hun beter gekapitaliseerde concurrenten. Dit betekent dus dat beleidsmaatregelen om bedrijven te herkapitaliseren blijvende gunstige effecten zouden moeten hebben op groei.

Lees meer
 
Uncertainty

Maakt prognoseonzekerheid iets uit? Dat hangt ervan af

De publicatie door de ECB van verschillende economische scenario’s toont aan hoe onzeker de prognoses voor de voornaamste macro-economische variabelen nu zijn. Hierdoor zouden bedrijven investeringen kunnen uitstellen tot de situatie duidelijker wordt. Op microniveau is een dergelijke afwachtende houding begrijpelijk, maar ze kan de groei belemmeren en de visie van bedrijven versterken dat hun voorzichtigheid terecht was. De sterker uiteenlopende winstprognoses wijzen op een enorme onzekerheid bij individuele bedrijven. Dit heeft de Amerikaanse aandelenmarkt er echter niet van weerhouden om te rallyen. Hoewel meerdere factoren deze verschillende reacties op onzekerheid helpen te verklaren, kunnen dergelijke verschillen niet eeuwig blijven duren. Op een gegeven moment zal de voorzichtigheid van bedrijven of het optimisme van beleggers het onderspit moeten delven.

Lees meer
 
European Commission

EU: na een ambitieus voorstel nu moeilijke onderhandelingen

De Europese Commissie stelt een uitvoerig plan voor om de groei te ondersteunen en de EU-ambities op het gebied van klimaatbeleid en digitale strategie te realiseren. Een dergelijke inspanning is noodzakelijk om te vermijden dat de huidige crisis de economische verschillen tussen lidstaten nog zou vergroten. Dit zou de werking van de Eenheidsmarkt verzwakken en op de langetermijngroei wegen. De Commissie stelt een combinatie van subsidies en leningen tegen gunstige voorwaarden voor, gefinancierd door schuld die door de EU zelf wordt uitgegeven. Gezien de weerstand van bepaalde landen tegen subsidies beloven de onderhandelingen over het voorstel moeilijk te zijn.

Lees meer
 
Economy

De COVID-19-recessie: deze keer is echt anders

Financiële crisissen en, ruimer gezien, recessies en herstelperiodes hebben ongeacht de periode of het land altijd veel gemeen gehad. Recessies hebben vooral een impact op de vraagzijde, terwijl de invloed aan de aanbodzijde beperkter is. Deze keer is het anders. De door de pandemie veroorzaakte recessie zal een langdurigere invloed hebben op de verdeling van de gezinsuitgaven of zelfs op het uitgavenniveau. Meer dan bij een normale recessie zal ze ook aanzienlijke repercussies hebben op de aanbodzijde, door veranderingen in wereldwijde waardeketens, thuiswerk of verstoorde economische parameters van bedrijven die wegens social distancing hun capaciteit moeten verminderen.

Lees meer
 
BCE

Eurozone: de vele facetten van proportionaliteit in het economische beleid

Ingevolge het arrest van het Duits Grondwettelijk Hof moet de raad van bestuur van de ECB aantonen dat de monetaire beleidsdoelstellingen van zijn PSPP niet disproportioneel zijn met de effecten van het programma op het economische en budgettaire beleid. In de meeste gevallen versterken het monetaire, economische en budgettaire beleid elkaar. Bij het beoordelen van de geschiktheid van de monetaire beleidslijnen moeten we rekening houden met de koers van het economische en budgettaire beleid. Ook de noodzaak van een adequate transmissie naar alle rechtsgebieden speelt een rol bij de beoordeling, net als de waarschijnlijkheid en de omvang van staartrisico’s voortvloeiend uit een ontoereikende beleidsactie.

Lees meer
 
Banière bank

Balansuitbreiding centrale bank: de ‘sky is not the limit’

De belangrijkste centrale banken hebben hun inspanningen verhoogd om de economische impact van de pandemie af te zwakken, waarbij de vraag rijst of er een limiet staat op de balansuitbreiding.
Een programma voor aankoop van activa (QE) kan lange tijd lopen aangezien het mogelijk is om desgewenst het beleggingsuniversum te verruimen. Het is zeer waarschijnlijk dat verstoringen van de activaprijzen en bekommernis over het risicogehalte van de balans van de centrale bank de echte belemmering zullen vormen.
Om deze reden zou een centrale bank kunnen beslissen het begrotingstekort rechtstreeks te financieren, aangezien dit, voor een gegeven uitbreiding van de balans, een groter groei-effect zou kunnen hebben. De grote uitdaging bij een dergelijke strategie is het onder controle houden van de inflatie zodra de outputgap zich sluit.

Lees meer
 
BCE

Het antwoord van de EU op de economische gevolgen van de pandemie: duidelijke vooruitgang

Bij de vergadering van de Europese Raad van deze week werd duidelijke vooruitgang geboekt. De voorstellen van de recente meeting van de Eurogroep voor het opzetten van drie vangnetten werden goedgekeurd. Er is een akkoord over het uitwerken van een herstelfonds voor de zwaarst getroffen sectoren en geografische gebieden van Europa. De financiering ervan zou worden gekoppeld aan het meerjarig financieel kader. Belangrijk is de verklaring van bondskanselier Merkel: zij zegt dat we, uit solidariteit, bereid moeten zijn om tijdelijk een hogere bijdrage te leveren aan het Europese budget.

Lees meer
 
Commerce international

De COVID-19-pandemie: een stresstest voor de aanbodzijde

De COVID-19-pandemie toont aan dat in macro-economische analyses de aanbodzijde meer aandacht verdient. Zeer lange wereldwijde waardeketens zijn misschien optimaal vanuit een kosten- en prijzenperspectief, maar kunnen operationeel gezien zeer complex en vooral broos zijn. Een veerkrachtigere aanbodzijde heeft een kostprijs, zowel op micro- als op macroniveau. Het juiste evenwicht vinden in een markteconomie is moeilijk, waardoor er – tot op zekere hoogte – een rol is weggelegd voor de overheid.

Lees meer
 
Covid-19

Na het moeizame Eurogroep-akkoord over hulpplan in het kader van de pandemie start nu het moeilijke deel

De Eurogroep heeft een akkoord bereikt om 500 miljard EUR – 4,2% van het bbp van de eurozone – extra vuurkracht in te zetten om de onmiddellijke economische impact van de COVID-19-pandemie te verzachten.
Drie instrumenten worden gebruikt: het SURE-programma om tijdelijke nationale veiligheidsnetten te ondersteunen, een garantie van de EIB voor leningen aan bedrijven – vooral kmo’s – en een Pandemic Crisis Support via het ESM. Het werk voor de oprichting van een Herstelfonds om Europese investeringen te stimuleren wordt voortgezet. Een akkoord vinden over de financiering ervan zal een pak moeilijker zijn.

Lees meer
 
Coronavirus

De COVID-19-pandemie en de arbeidsmarkt

In maart is de werkgelegenheidscomponent van de inkoopmanagersindexen voor de eurozone gedaald, terwijl in de VS de nieuwe aanvragen voor werkloosheidssteun de hoogte in schoten. Bedrijven hebben flexibiliteit nodig om hun kostenbasis te beheren, maar gezinnen die door werkloosheid inkomensverlies lijden, remmen het herstel af. In de VS zal de federale overheid de werkloosheidsuitkeringen, die van staat tot staat verschillen, aanvullen. In Europa kunnen werkgevers via arbeidstijdverkortingsregelingen hun personeelsbestand aanpassen zonder hun toevlucht te moeten nemen tot dure ontslagen.

Lees meer
 
Covid_19

Zwakke economische cijfers bevestigen noodzaak van sterke beleidsreactie

De maatregelen om de verspreiding van de pandemie te stoppen, hebben een diepgaande impact op de economie, die steeds duidelijker wordt in de economische gegevens. Nooit geziene dalingen in het ondernemersvertrouwen illustreren de noodzaak van de krachtige beleidsmaatregelen die al zijn genomen. Het opheffen van de lockdowns zal automatisch een activiteitsherstel teweegbrengen, maar er zullen wellicht bijkomende stimuli nodig zijn om het momentum in stand te houden.

Lees meer
 
Crise économique

Geconfronteerd met een ‘sudden stop’ schakelt het beleid over op een ‘whatever it takes’-modus

Recente activiteits- en vraaggegevens voor China tonen de enorme impact van de coronavirusepidemie. Duitse ondernemersverwachtingen kenden in maart een ongeziene maanddaling. De lagere olieprijs fungeert als een extra rem op de groei en is een bron van verhoogde kredietrisico’s. De sterkere dollar is een bron van ongerustheid voor emittenten in groeilanden met in dollar luidende schuld. Ondanks de snelle acties van de belangrijkste centrale banken en de aankondiging van steeds belangrijkere budgettaire beleidsmaatregelen in verschillende landen hebben aandelenmarkten amper gereageerd: het gebrek aan zichtbaarheid overheerst.

Lees meer
 
Coronavirus + stock exchange

De economische gevolgen van het coronavirus aanpakken: wachten op een impuls voor het budgettair beleid

Wall Street bevindt zich nu in een baissemarkt na een daling met meer dan 20% van zijn hoogste niveau. Aandelenmarkten wereldwijd zijn deze week fors gedaald en de bedrijfsobligatiespreads aanzienlijk verbreed. Ondanks het positieve nieuws uit China heeft de onafgebroken internationale verspreiding van het coronavirus de verwachtingen over de groeivooruitzichten voor de komende maanden een zware slag toegebracht. De olieschok heeft de situatie alleen maar verergerd. Centrale banken hebben gereageerd. Na de renteverlaging van de Fed vorige week heeft ook de Bank of England de rente verlaagd en heeft de ECB een aantal maatregelen genomen om de activiteit te ondersteunen. Het instrument bij uitstek onder de huidige omstandigheden zijn fiscale stimuli van voldoende grote omvang. Zowel in de VS als in de eurozone wachten we nog op die impuls.

Lees meer
 
Incertitude

De financiële markten en het coronavirus: wat is de prijs van onzekerheid?

In theorie veroorzaakt toenemende onzekerheid, bij voorts ongewijzigde omstandigheden, een koersdaling van risicovolle activa en een koersstijging van toevluchtswaarden. Dat is in zekere zin de ‘prijs van onzekerheid’. De werkelijkheid is echter een stuk ingewikkelder. Een grotere onzekerheid weegt immers ook op de groeivooruitzichten, die op hun beurt de waardering van activa beïnvloeden.

Lees meer
 
Effet domino

Het coronavirus: internationale verspreiding en staartrisico’s

De internationale verspreiding van het coronavirus dwingt ons om de gevolgen voor de wereldeconomie te herbekijken. Na de uitbraak in China zou de marginale impact van de verspreiding van de epidemie op de wereldeconomie a priori eerder beperkt moeten zijn. De financiële markten hebben echter zeer negatief gereageerd. De toegenomen risicoaversie wijst op een bezorgdheid dat de economische gevolgen misschien tot nu toe zijn onderschat alsook op een grotere focus op staartrisico’s. Het fenomeen ‘financiële acceleratie’ kan op zijn beurt de groeivooruitzichten verslechteren.

Lees meer
 
inflation definition

De strategieherziening van de Federal Reserve: naar een doelzone voor inflatie?

Als onderdeel van de strategieherziening van de Federal Reserve wordt de invoering van een doelzone voor inflatie besproken. Met een dergelijke doelzone zou een flexibeler monetair beleid kunnen worden gevoerd. Ze zou ook rekening kunnen houden met inflatietekorten uit het verleden. Een doelzone invoeren wanneer de inflatie zich onder de doelstelling bevindt, kan de indruk wekken dat de Fed zich niet druk maakt om het inflatietekort. Dat tekort zou een asymmetrische doelzone vereisen maar dat verhoogt het risico op marktturbulentie wanneer een verstrakkingscyclus begint.

Lees meer
 
International trade

Het coronavirus: een cijfer plakken op de economische gevolgen

Een cijfer plakken op de gevolgen van het coronavirus is echt niet evident. Voor sommige elementen hebben we een goed beeld van de omvang: internationale spill-overeffecten van de vraagschok, repercussies van de toenemende wereldwijde onzekerheid. De effecten van de verstoring aan de aanbodzijde zijn daarentegen veel minder duidelijk. En dat geldt zelfs nog meer voor de impact op China. Op korte termijn zouden de verrassingen van economische cijfers – het verschil tussen de consensusprognose en het werkelijke resultaat – groter moeten zijn dan normaal. Als de piek van de epidemie snel wordt bereikt, zou de situatie echter snel duidelijker moeten worden en zo het vertrouwen ondersteunen.

Lees meer
 
Marchés financiers

De vreemde relatie tussen markten en onzekerheid

Economische handboeken leren ons dat markten onzekerheid haten. Onzekerheid zorgt voor een volatiel koersverloop en, voor beleggers die op de rollercoaster van fluctuerende onzekerheid hebben gezeten, komt de beloning pas wanneer die onzekerheid verdwijnt. Afgaande op het marktgedrag sinds het begin van het jaar zouden we haast durven concluderen dat de handboeken moeten worden herschreven.

Lees meer
 
Economic growth

Het coronavirus en het profiel voor wereldgroei in 2020: V, U of L?

Economisch gezien vormt het coronavirus een combinatie van een vraag-, aanbod- en onzekerheidsschok. Het gewicht van China in de wereldeconomie, zijn bijdrage aan de wereldwijde BBP-groei en zijn rol in wereldwijde waardeketens zorgen ervoor dat de internationale repercussies veel verder reiken dan tijdens de SARS-crisis in 2003. Voor februari en maart bereiden we ons voor op zwakke cijfers. De echte test is of er in de bedrijfsenquêtes van april een herstel merkbaar zal zijn. Geen herstel kan de ongerustheid voeden dat de impact langduriger is waardoor we in een scenario van het U-type zouden terechtkomen. Een scenario van het L-type lijkt tot nu toe onwaarschijnlijk terwijl voor een herstel van het V-type een snelle daling van nieuwe gevallen vereist is.

Lees meer
 
BCE

ECB: strategie herzien in afwachting van inflatie

De ECB blijft voorzichtig in haar beoordeling van de economische situatie die nog steeds neerwaartse risico’s kent. Dankzij het Amerikaans-Chinese handelsakkoord zijn die risico’s wel iets afgezwakt.
De boodschap is iets beter voor de onderliggende inflatie waar er tekenen van een geringe stijging te zien zijn.
Tussen nu en het einde van het jaar zal de strategieherziening, die nu is gestart, veel aandacht krijgen, met markten die zich afvragen hoe die herziening het monetair beleid kan beïnvloeden.
De herziening is ook belangrijk in het kader van de klimaatverandering: zullen monetairebeleidstransacties die als een risicofactor beschouwen of zal de ambitie nog groter zijn?

Lees meer
 
William De Vijlder

In verband William De Vijlder

William De Vijlder, Group Chief
Economist
BNP Paribas
Lees meer